Gå til hovedinnhold

Nyheter 2016

glassvamp 500

Brukte Mareano-data i doktorgrad

Data om flere svamper som er funnet gjennom Mareano-kartleggingen er nylig brukt i en doktorgrad om kjøttetende dyphavssvamp.

havmus

Årsrapport 2015

I MAREANO sin årsrapport for 2015 kan du lese om hvilke hvilke aktiviteter som ble gjort i regi av MAREANO i 2015.

sedimentlokaliteter web

Har undersøkt flere organiske miljøgifter

En pilotstudie av fem typer nye organiske miljøgifter har påvist lave nivåer for de fleste forbindelser i hele området som er kartlagt gjennom MAREANO. På bakgrunn av resultatene foreslås det videre kartlegging av bare to av de fem undersøkte stoffgruppene. Analysene på de miljøgiftene som er undersøkt regelmessig, viser at det i områdene som er undersøkt i 2015 er lite miljøgifter.

mareano henning

Nye miljøresultater fra Barentshavet Øst og Norskehavet

MAREANO kartlegger miljøstatus på havbunnen i norske havområder. Nye resultater fra Storegga i Norskehavet viser en anrikning av barium i bunnsedimentene, som trolig stammer fra boreslam brukt under leting etter olje og gass eller produksjonsboringer. I Barentshavet Øst er det funnet en anrikning av arsen, som er et giftig grunnstoff. Dette kan trolig tilskrives naturlige prosesser i sedimentene.

 

TOO E grid05m 13 web

Oppdrag for dybdekartlegging ute på anbud

En ny åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging i Barentshavet øst  og i områder rundt Svalbard, ble publisert 14. desember 2016.

ICES logo

Evaluering av det faglege arbeidet i MAREANO

Det internasjonale rådet for havforsking (ICES) har nyleg evaluert kartlegginga som skjer gjennom MAREANO-programmet. ICES konkluderer med at programmet som kartlegg forhalda på havbotnen i norske farvatn, leverer data, kart og formidling av god standard. Samtidig gir dei mellom anna råd om at programmet bør ha endå klarare og betre definerte mål.

sjomaling 500

Anbudsinvitasjon for dybdekartlegging publiseres i desember

Skisser for videre dybdekartleggingsarbeid i 2017 er laget, og i begynnelsen av desember vil en ny anbudskonkurranse for dybdekartlegging publiseres.

R1602VL1656 still e 00 20 22d

Avsluttet toktet i Bjørnøyrenna

Mandag morgen kom FF G.O. Sars tilbake til Tromsø etter tre uker i Barentshavet. Været har vært uforskammet bra, og arbeidet har stort sett forløpt problemfritt. MAREANO-forskere har kartlagt biologi og geologi på 94 lokaliteter på mellom 70 og 470 meters dyp, mellom Kong Karls Land og midten av Bjørnøyrenna. På 16 av disse har vi tatt til sammen 144 bunnprøver med grabb, kjerneprøvetakere, slede og bomtrål. På alle lokalitetene har vi undersøkt havbunnen med videoriggen Chimaera.

Fig1   Baeten

Prøvetaking på MAREANO-tokt - sedimenter og redskap

Toktdagbok: På MAREANO-tokt brukes det flere typer utstyr for å ta sedimentprøver fra havbunnen. De forskjellige prøvetakerne brukes til forskjellige formål, men felles for dem alle er at de gir informasjon om sedimenttypene på havbunnen.

fig2 NO

Sammensatte pockmark på havbunnen øst for Hopen

Toktdagbok: Under årets tokt i Barentshavet kartlegger MAREANO flere små områder (bokser) i en linje fra nord til sør. I den tredje nordligste boksen, boks 5, fant vi at havbunnen har mange pockmark (Figur 1). Disse opptrer enkelte steder i klynger, i såkalte sammensatte pockmark. Pockmark er kraterliknende fordypninger i havbunnen i områder med finkornige sedimenter. De er vanligvis dannet av gasser eller væsker som strømmer, eller har strømmet, ut av havbunnen.

Fig 8 R1628VL1683 still a b c still e 00 44 44

Underlige dyr og mange trålspor

Toktdagbok: MAREANOs høsttokt med «G.O. Sars» i Barentshavet går mot slutten. Vi startet toktet sørøst for Kong Karls Land i nord og har nå undersøkt de fleste stasjonene på veien sørover mot Bjørnøyrenna. Toktet gir oss et unikt innblikk i havbunnens sammensetning av sedimenter og dyrene som bor der. På dette toktet filmer vi havbunnen med videriggen Chimaera på 91 stasjoner. På 14 av disse blir det også tatt prøver med grabb, bomtrål og slede slik at vi kan få dokumentert små og store dyr som enten lever nede i, oppå eller svømmer like over bunnen. Slik får vi mer kunnskap om biomangfoldet og produksjonen til bunnsamfunnene.

No image

Berggrunn og sedimenter på havbunnen sørøst for Svalbard

Toktdagbok: En 700 m lang videolinje i boks 7 krysset en berggrunnsrygg på havbunnen, som ble presentert i forrige nyhet fra dette toktet. Berggrunnen og sedimentene varierer betydelig langs linjen. En tidligere nyhetssak har fokus på biologien på deler av denne linjen, og en annen nyhetssak viser TOPAS-linjen over ryggen.

fig2

Boks 7 – MAREANO-tokt på 78°N

Toktdagbok: Forskere, teknikere og mannskap om bord på forskningsfartøyet G.O. Sars er godt i gang med undersøkelsen av havbunnen på 78°N. De deltar på MAREANOs kombinerte geologi-/biologitokt, og skal undersøke sju områder (bokser) fra 74 til 78°N. Hver boks er ca. 30x30 km. I den nordligste boksen er det samlet inn TOPAS-data. TOPAS er en bunnpenetrende sonar som gir høyoppløselig informasjon om sedimentlagene i den øverste delen av havbunnen.

R1597VL1652 still a b c d 00 20 08c medusahode

I de arktiske pigghudenes rike

Toktdagbok: Temperaturen på vannet ligger rett over 0 °C på bunnen, men på veien nedover i dypet har videoriggen også passert vannlag med minusgrader. Det kalde vannet i området gjør at dyr som trives i kaldt vann og som ofte lever på store dyp, trives i dette området der bunnen i snitt ligger på 295 meters dyp.

MAREANO World Bank

MAREANO presentert for Verdensbanken

MAREANO-programmet sitt arbeid og resultater ble presentert på Verdensbanken sitt seminar "Knowledge for Blue Growth: Norwegian contribution to a sustainable ocean economy" i september.

2016113 kart web

Kartlegger Barentshavet

Toktdagbok: På kvelden tirsdag 13. september la «G.O. Sars» fra kai i Tromsø i nydelig vær, med retning Kong Karls Land. Det er langt fra Tromsø til den nordligste lokaliteten på dette toktet. Etter to og et halvt døgn ankommer vi den nordligste kartleggingsboksen. På veien passerer vi Hopen, med sin langstrakte silhuett vest for oss.

m1 500Dypvannsamphipode

Bare ett tokt i år

Tekniske problemer med forskningsfartøyet Johan Hjort gjør at det i år bare blir ett Mareano-tokt. Det starter 13. september, varer i 22 dager og dekker området Bjørnøyrenna til Kong Karls Land øst for Spitsbergen.

multicore

MAREANOs kjemidata er tilgjengelig som egen datafil

Kjemiresultatene fra sedimentprøver innsamlet i MAREANO-programmet fra 2006 til og med 2013 er nå gjort tilgjengelige for nedlasting i én samlet excel-fil.

videorigg

Nytt tokt på plass

Toktet som ble utsatt på grunn av tekniske problemer med «Johan Hjort» i juni, blir gjennomført fra 5. til 20. oktober med samme fartøy.

Johan Hjort ny

Utsettelse av Mareano-tokt

"Johan Hjort" har fått problemer med roret. Det medfører at Mareano-toktet som skulle starte i dag (9. juni) er utsatt.

nye ledere

Lederne i Mareanos programgruppe og utøvende gruppe sender stafettpinnene videre

Sist uke overtok Signe Nåmdal (Miljødirektoratet) ledelsen i Mareanos programgruppe etter Aksel Eikemo (Fiskeridirektoratet). Programgruppa har det overordnete ansvaret for gjennomføringen av aktivitetene i Mareano. Også utøvende gruppe som står for den daglige driften av programmet, har fått ny leder; her har Sten-Richard Birkely overtatt etter Børge Holte (begge fra Havforskningsinstituttet).

Sortland

Presenterte Mareano for Sysselmannen, Kystvakta og UNIS

I forbindelse med den kommende kartleggingen rundt Svalbard og endringene i programledelsen, ble det arrangert både et miniseminar og møter mellom de ulike gruppene i Mareano-ledelsen på Svalbard sist uke. På mini-seminaret deltok både Sysselmannen og personell fra Kystvakta. Det ble også tid til en presentasjon av Mareano for UNIS (Universitetsstudiene på Svalbard).

geobiokjemi 2016

Svalbard og Barentshavet kartlegges i 2016

Årets dybdemålinger startet i februar mellom Bjørnøyrenna og Sørkapp på Spitsbergen. Senere i sesongen skal det sjømåles videre i det nye norske arealet i Barentshavet langs delelinjen mot Russland. Dybdemålinger på nordkysten av Svalbard starter i år med oppmåling av farled til Rijpfjorden. I juni fortsetter geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking i det nye norske arealet i Barentshavet, mens strekningen Bjørnøyrenna – Kong Karls land undersøkes i september og oktober.

Figur nyhetssak   770

Fire nye kart publisert av MAREANO

MAREANO har publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske havområder. Det er laget kart over Bunnsedimenter (kornstørrelse) fra ett område vest for Vikna i Nord-Trøndelag, to områder langs eggakanten i Norskehavet, og ett område i Barentshavet.

kart 500

Lave nivåer av PCB og klorerte pesticider i sedimenter i Norskehavet og Barentshavet

En ny rapport om klorerte organiske miljøgifter i sedimenter fra områdene i Norskehavet og Barentshavet viser ingen betydelig forurensning med denne gruppen av miljøgifter. Det finnes likevel lave nivåer av disse miljøgiftene forskjellige steder, noen av de kan komme fra lokale kilder, og det anbefales derfor fortsatt overvåking av disse miljøgiftene.