Gå til hovedinnhold

Relativ bunnhardhet

Bunnreflektivitet gir en indikasjon på om bunnen er relativt hard eller myk. Bunnreflektivitet er en type data som samles inn samtidig med detaljerte dybdedata ved hjelp av multistråleekkolodd. Denne typen data er til stor nytte ved framstilling av bunnsedimentkart.

Bunnreflektiviteten varierer fra lav (blå, oftest myke, finkornige sedimenter) til høy (grønn, oftest grovkornige og/eller harde sedimenter). Her er den vist som et delvis gjennomsiktig lag over et skyggerelieffkart.

Bunnreflektivitetsdata

Multistråleekkolodd brukes til dybekartlegging ved å sende ut lydsignal som sendes tilbake fra havbunnen som ekko, som deretter registreres. Samtidig registreres bunnreflektivitet (backscatter), som er et mål på styrken, eller den akustiske energien til signalet som sendes tilbake. Styrken påvirkes av mange komplekse egenskaper både i havbunnen og vannmassene. Bunnreflektivitet er likevel nyttig for kartlegging av sedimenttypene på havbunnen, for eksempel slam, sand og grus, siden forskjellige typer bunn sender tilbake signaler på forskjellig måte.

Ulike multistråleekkolodd benytter forskjellige frekvenser, og er gjerne installert/satt opp forskjellig. Dette gjør at bunnreflektiviteten ofte ikke gjenspeiler de samme egenskapene fra ekkolodd til ekkolodd. Analyse av data innsamlet i MAREANO viser likevel at tolkningene av bunnreflektivitet stemmer godt overens med observasjoner fra video og bunnprøver. Bunnreflektivitet er til svært stor nytte for framstilling av havbunnskart. Dataene kan ikke direkte oversettes til sedimenttype, men må benyttes sammen med videoobservasjoner og bunnprøvetaking.

Kontakt

Bilde av Margaret Dolan

Margaret Dolan

Norges geologiske undersøkelse
Forsker
73 90 42 67