Gå til hovedinnhold
havmus

Årsrapport 2015

I MAREANO sin årsrapport for 2015 kan du lese om hvilke hvilke aktiviteter som ble gjort i regi av MAREANO i 2015.

MAREANO-programmet har i 2015 prioritert følgende oppgaver:

Det ble samlet inn dybdedata fra i alt 12 988 km2 hvorav 2 239 km2 i Norskehavet og 10 749 km2 i Barentshavet. Geologisk, biologisk og kjemisk datainnsamling ble foretatt fra et areal på 17 130 km2, hvorav 7 130 km2 ble innsamlet i Norskehavet og 10 000 km2 i Barentshavet.
MAREANO har i løpet av 2015 opparbeidet data innsamlet i 2012–2015. Det er bl.a. produsert nye batymetri- og terrengkart, geologiske og biologiske kart som inkluderer bunntyper, landskap, naturtype- og biotopkart, sårbare biotoper, marint søppel og artsdata (www.mareano.no).
Det ble i statsbudsjettet for 2015 bevilget kr 93,994 mill. til MAREANO.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Sten-Richard Birkely
917 22 577

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik
908 21 630