Gå til hovedinnhold

Biologiske data frå Havforskingsinstituttet (HI)

Korall

Artsdatabasen Marbunn

I Marbunn får du tilgang til metadata om tokt og stasjoner som har blitt undersøkt gjennom MAREANO og mulighet til å laste ned denne informasjonen. Informasjonen blir vist på kart og kan lastes ned på en excel-fil.

Metadatabase for fauna og miljødata

Oversikt over kva for datasett i Havforskingsinstituttet sin metadatabase som inneheld resultat frå MAREANO.

Modellering av bunnstrømmer

Modellresultata frå NorKyst-800 er tilgjengelege både som time- og døgnverdiar for åra 2009 og 2010. På grunn av dei store datamengdene, blir modellresultata oppbevrate på superdatamaskinen Hexagon ved Universitetet i Bergen, men dei er tilgjengelege ved førespurnad. Send spørmål om ev. tilgang til modellresultat til Vidar S. Lien eller Jofrid Skardhamar, begge ved Havforskingsinstituttet.

R1536VL1585 00 24 10 06c

Rådata for grabb-rapport av april 2018

På oppdrag fra Mareanos programgruppe leverte Havforskningsinstituttet i april 2018 en rapport der de kvantitative fangstegenskapene for liten og stor grabb ble sammenlignet. Liten grabb samler inn sedimenter fra et bunnareal på 0,1 m2, mens stor grabb har et innsamlet areal på 0,25 m2. Bakgrunnen for prosjektet er at Mareano siden oppstarten i 2006 og frem til og med 2017 har benytter stor grabb i sin kartlegging av norske havområder, og det har vært behov for å finne ut om Mareanos grabbresultater kan sammenlignes med data innsamlet med liten grabb av petroleumsindustrien i forbindelse med overvåking av forurensing rundt offshore installasjonene på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone. Undersøkelsen er gjennomført for å klargjøre om Mareanos faunadata innsamlet med grabb kan bidra med grunnlagsdata for petroleumsindustriens rutinemessige offshore-overvåking.

Tjenestene kan fritt brukes under følgende vilkår

  • Ønsker kunden/brukeren å inkludere Havforskningsinstituttet karttjenester/data i egne løsninger skal de tilrettelagte karttjenestene benyttes direkte. Registreringsskjema bør også fylles ut.
  • Ved bruk av våre karttjenester/data skal kilde alltid oppgis.
  • Dersom karttjenestener/data ønskes brukt til kommersielle formål, må Havforskningsinstituttet kontaktes.

URL for tilkobling til WMS og WFS server: http://maps.imr.no/geoserver/ows?

For nedlasting av data gå til http://maps.imr.no/geoserver/web/
Velg -layer preview – søk etter kartlaget du ønsker å laste ned, i boksen Select one gå helt nederst og velg shape file.

Merk: Firefox anbefales ved nedlasting.

Filer kan også bestilles på nmd_gis@imr.no.

For å se hvilke temakart som er tilgjenglig, bruk kartklientene:

Metadata til en del kartlag er tilgjengelig på geonorge.no

R166VL185 00 02 09

Kontaktinformasjon

Biologiske data

Dataeier: Havforskningsinstituttet
Order data

Frithjof Moy

Forskningssjef
478 00 024

Beate Hoddevik

Kommunikasjonsansvarlig
Havforskningsinstituttet
908 21 630