Gå til hovedinnhold
mareano henning

Nye miljøresultater fra Barentshavet Øst og Norskehavet

MAREANO kartlegger miljøstatus på havbunnen i norske havområder. Nye resultater fra Storegga i Norskehavet viser en anrikning av barium i bunnsedimentene, som trolig stammer fra boreslam brukt under leting etter olje og gass eller produksjonsboringer. I Barentshavet Øst er det funnet en anrikning av arsen, som er et giftig grunnstoff. Dette kan trolig tilskrives naturlige prosesser i sedimentene.

 

Resultater fra kjemiprøvene tatt av MAREANO i 2015 er lagt ut på www.mareano.no og www.ngu.no. De kjemiske analysene viser noen interessante resultater: Det er en anrikning av barium på havbunnen i en sedimentkjerne fra Eggakanten i Norskehavet. Denne sedimentkjernen, som er datert ved hjelp av radioaktiv bly (210Pb) viser at det skjer en dobling av bariumkonsentrasjonen i de øverste 3-4 centimeterne i forhold til konsentrasjonen lenger ned i havbunnen. Dateringen av sedimentkjernen viser at anrikningen av barium begynte mellom 1970 og 1980. Det er en gradvis økning oppover fra 6 cm dybde, som ifølge dateringen representerer sedimenter avsatt på 1940-tallet. Den gradvise overgangen skyldes sannsynligvis gravende organismer som har blandet opp yngre sedimenter med sedimenter av eldre dato. De høye Ba-verdiene fra rundt 1980 stemmer godt overens med oppstarten av lete- og produksjonsboringer på Haltenbanken i Norskehavet. De høye bariumkonsentrasjonene og den tydelige økningen øverst tyder på utslipp av barytt (BaSO4) fra boreslam.

Arsen, som er et giftig grunnstoff, er funnet i relativt høye verdier på havbunnen i Barentshavet Øst. Kartet med arsen viser at konsentrasjonene tilsvarer moderat forurensing. Det er ikke identifisert spesifikke kilder, og det er generelt forhøyde konsentrasjoner i området som ble kartlagt 2015. Kartet med arsen viser også at det høyere konsentrasjoner i Barentshavet og særlig i de nordlige delene av Barentshavet. Analyser av en sedimentkjerne viser at konsentrasjonen i de øverste 3 - 4 cm er 3-4 ganger høyere enn sedimentene 6 cm under havbunnen. Økningen i de øverste centimeterne skyldes trolig naturlige prosesser i sedimentene som fører til en anrikning i de øverste centimeterne. Et høyt arseninnhold i sedimentene kan påvirke organismer og dyr på havbunnen, men effektene av dette bør studeres nærmere.