Gå til hovedinnhold

Om Mareano

Steinur

Organisering

Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket sjødivisjonen utgjør utøvende gruppe i MAREANO, og gjennomfører den daglige faglige driften. Det overordnete ansvaret for gjennomføringen av MAREANOs aktiviteter ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet. Den øverste ledelsen av MAREANO ligger i styringsgruppen som består av representanter fra fem departement: Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.

Hovedprodukter

Fram mot neste oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet skal MAREANO levere:

  • Informasjon om bunntyper, naturtyper og geologiske forhold
  • Informasjon om fordeling av bunnfauna, dyresamfunn og biologisk mangfold og produksjon
  • Miljøstatus for sedimentene
  • Detaljerte dybdekart
  • Database og karttjeneste med systematisert informasjon om norske kyst- og havområder
  • Kunnskapen fra MAREANO rapporteres gjennom fellesrapporten fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen og Risikogruppen, og gjennom stedfestet informasjon og tekst/illustrasjoner på www.mareano.no og www.geonorge.no
kart om mareano

Kartlagte områder 2006 – 2013. Røde punkter viser stasjoner som kun er kartlagt ved bruk av videorigg (Campod), mens svarte punkt viser stasjoner der alle MAREANOs innsamlingsredskaper er benyttet (også grabb, bomtrål, slede).

Første fase: 2006–2010

MAREANO bidro i denne perioden med betydelig kunnskap i henhold til forventnignene i Forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten, som kom i 2008.

I 2011 ble forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten revidert, og MAREANO bidro til et bedre kunnskapsgrunnlag overfor bl.a. norske myndigheter og deres fremtidige vurdering om petroleumsvirksomhet bør igangsettes i Nordland VII, Troms II og rundt Eggakanten (se kart). Disse områdene var derfor prioritert i kartleggingens første fase.

Andre fase: 2011–

Ekstra innsats ble satt inn på Nordland VI i 2011–2012, og på bakgrunn av behovet for data til oppdatering av Forvaltningsplanen for Norskehavet i 2014 startet kartleggingen på midtnorsk sokkel i Norskehavet i 2012. I 2011–2012 startet kartleggingen av det tidligere omstridte området i Barentshavet ved gjennomføring av innledende dybdekartlegging ved bruk av multistråle ekkolodd. Biologisk, geologisk og kjemisk prøvetaking i dette området starter i 2013 og ventes avsluttet i 2019.

IMG 3337

Bevilgede midler

År Beløp i millioner kroner
2021 100,2
2020 98,3
2019 109,2
2018 107,3
2017 105,7
2016 98,9
2015 94,0
2014 91,7
2013 90,5
2012 88,4
2011 96,4
2010 51,5
2009 51,5
2008 32,6
2007 32,6
2006 23,6
2005 5,0
Sum alle år 1 277,4