Gå til hovedinnhold
FFIs forskningsfartøy

DYBDEKARTLEGGER: Forskningsfartøyet «H. U. Sverdrup II» skal ut på dybdekartleggingstokt i Barentshavet i 2021, i regi av Mareano.

Foto: FFI

Planlagt dybdekartlegging i 2021

I år vil Mareano-programmet kun dybdekartlegge mindre områder i Barentshavet. Derfor vil det ikke bli lyst ut en anbudskonkurranse for dybdekartlegging i år.

Årsaken er at Mareano i 2021 skal prioritere biologi-, geologi- og kjemi-kartlegging.

Det er planlagt å dybdekartlegge tre områder i Barentshavet som til sammen dekker ca. 2052 km2; på Spitsbergenbanken og Hopendjupet. Denne kartleggingen skal gjennomføres av Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) forskningsskip «H. U. Sverdrup II». FFIs forskningsskip har gjennom flere år kartlagt for Mareano-programmet, både rundt Svalbard, Jan Mayen og i Barentshavet.

Spitsbergenbanken

Områder på Spitsbergenbanken som skal sjømåles, er valgt for å videreføre arbeidet med å kartlegge særlig verdifulle og sårbare områder ved polar tidevannsfront. Dybdedata fra planlagte transekter vil danne grunnlag for å se videre på utbredelsen av naturtypen «brunpølsebunn». Transektene springer ut fra områder som allerede er kartlagt (boks NS05, se kartillustrasjon lengre ned).

Rundt Spitsbergenbanken er det tre fronter med ulikt opphav og ulik struktur som påvirker biologisk produksjon og aktivitet i områdene. Spesielt tidevannsfronten gjør området til en «hotspot» for biologisk produksjon. Det er høy primærproduksjon om våren og et viktig beiteområde for sjøfugl og fisk (Faglig forum for norske havområder, 2019).

Hopendjupet

Naturlige gasslekkasjer fra havbunnen i Hopendjupet skal kartlegges. Derfor der det planlagt å sjømåle ca. 1200 km2 i dette området. Arbeids- og sosialdepartementet har bedt Miljødirektoratet om å, i samarbeide med Petroleumstilsynet, få bedre oversikt over mulige metanlekkasjer fra og rundt borede brønner, samt naturlige lekkasjer fra havbunnen der det ikke er boret.

Oljedirektoratet har med bistand fra NGU, over lengre tid kartlagt naturlige gasslekkasjer i Barentshavet ved hjelp av data fra Mareano. Barentshavet skiller seg ut som et havområde med ekstremt mye gasslekkasjer. I den forbindelse er Hopendjupet identifisert som et område som det er stor interesse for å få kartlagt.

Kart som viser hvilke områder som skal dybdekartlegges i Barentshavet i 2021.
BARENTSHAVET: De gule boksene er områder som Mareano-programmet har planlagt å dybdekartlegge i 2021. Kilde: Kartverket/Mareano

Kontakt

Hanne Hodnesdal KV foto Holmberg

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222
Sissel KV Foto Per Anders Bjoerklund

Sissel Kanstad

Kartverket
Kommunikasjonsrådigver
51 85 88 28 / 995 13 848