Gå til hovedinnhold
Tett bestand av hanefot på sandbunnen.

Tett bestand av hanefot (Kophobelemnon stelliferum) med en sylindersjørose (Cerianthus lloydii) i midten.

Sjøfjærenger på dyp slambunn i Skagerrak

Toktdagbok: Årets andre Mareanotokt foregår fra 3. til 17. juli i Nordsjøen og Skagerrak. Tre områder; vest av Utsira, Lille Fiskebank (sentralt i Nordsjøen) og indre deler av Norskerenna.

Kart som viser innsamlingsstasjonene, 5 stykker ved Utsira, 3 ved lille fiskebank og 7 ved indre deler av Norskerenna.
Kart over innsamlingsstasjonene (videostasjoner er ikke vist).

Disse områdene er valgt for kartlegging på grunn av den økologiske verdien og behovet for bakgrunnsinformasjon i forbindelse med forvaltning av menneskelige aktiviteter, så som etablering av havvind-anlegg.

I de to førstnevnte kartleggingsområdene har Mareano allerede undersøkt lokalitetene med video-inspeksjon av havbunnen på et tokt tidligere i år. Derfor er det bunnprøvetaking som står i fokus i disse områdene. Her blir artssammensetningen dokumentert med grabb, bomtrål og hyperbentisk slede. Hvert av disse redskapene samler inn ulik typer av fauna: grabben samler infauna (små dyr som lever nede i bunnen), bomtrålen tar større dyr som lever oppe på havbunnen, mens den hyperbentiske sleden samler inn de små krepsdyrene som holder seg like over bunnen. Den sistnevnte dyregruppen, hyperfaunaen, er svært viktig som matkilde for bunnfisk. I tillegg benyttes det ulike kjerneprøvetakere (boxcorer, multicorer og gravitycorer) for å studere sedimentenes sammensetning og innhold av miljøgifter. 

Fra høyre: en grabb, bomtrål og hyperbenthisk slede
De tre redskapene (fra høyre til venstre: grabb, bomtrål og hyperbenthisk slede) som brukes for å samle inn bunndyr. 

Skagerrak kan betraktes som en enorm fjord med terskel utenfor Rogaland og et dypt basseng utenfor Agder og Vestfold. På dette toktet filmer vi havbunnen i dette dypbassenget som går ned til nesten 700 m på det dypeste. Det var i dette området kjemiske stridsmidler ble dumpet etter andre verdenskrig. Eldre utrangerte fraktebåter ble fylt med kjemisk ammunisjon og senket, frem til norske myndigheter fikk stoppet dette i 1948. Så langt har vi ikke sett noen av vrakene eller ammunisjonen og har tatt våre forhåndsregler for å unngå uhell. Det blir ikke tatt prøver innenfor dumpingsfeltet, og videoriggen blir ikke satt ned på havbunnen. Sennepsgass, som utgjør den største mengden av stridsmidlene, er tungt løselig og kan ligge lenge i havbunnen dersom den lekker ut fra beholderne. 

Heldigvis er havbunnen på de 30 lokalitetene som er undersøkt så langt, uberørte og har ofte ganske tette bestander med sjøfjær. Dumpingområdet er stengt for tråling, og det ser ut til at trålerne også holder seg unna områdene rundt. De dype deler av Norskerenna er dessuten heller ikke de rikeste områdene for bunntråling, og det er noe grunnere opp i skråningen at reketrålingen foregår.

Nærme land er det mange gjenstående videolinjer og et par med gjenstående video og prøver. Lenger ute mot dypet er det lokalisert mange Sjøfjærbunner illustrert som røde dotter og noen svarte dotter som ikke er sjøfjærbunn.
Lokaliteter med «sjøfjærbunn».

På rundt 70 % av lokalitetene har vi karakterisert bunnsamfunnet som «sjøfjærbunn», med minst tre ulike sjøfjær-arter: hanefot (Kophobelemnon stelliferum), stor piperenser (Funiculina quadrangularis), liten piperenser (Funiculina mirabilis) og en variant som vi så langt ikke er sikre på. Sjøfjærbunn er listet som en truet naturtype av OSPAR (Oslo-Paris-konvensjonen), og er en viktig grunn til at «Dyp slambunn i Skagerrak» er vurdert som nær truet i norsk rødliste for naturtyper. 

Det er relativt lite fisk å se i dypet av Skagerrak. Bortsett fra slimål (Myxine glutinosa) så er skolest (Coryphaenoides rupestris) den vanligste fisken etterfulgt av rundskate (Rajella fyllae). 

De vanligste organismene som vi ser på den dype slambunnen i Skagerrak er små trollhummer (Munida tenuimana og Munida sp.), reker (Pandalus sp. og Atlantopandalus propinqus) og unge individer av den langpiggete kråkebollen Gracilechinus acutus.
 

Bare noen flyndrer, sjøstjerner og skjell som er i sikta.
Ikke mye ble liggende igjen i sikta etter at bomtrålen har blitt slept på den grunne (56 m dyp) sandbunnen på Lille Fiskebank i Nordsjøen.
En smilende gjeng som arbeider rundt en sikt.
Sikting av en bomtrålprøve er teamwork. Her jobber Marco Colossi Brustolin, Heidi Gabrielsen og Penny Lee Liebig (bak) sammen med toktleder Pål Buhl-Mortensen (fremst i bildet).
Fra venstre: En stor piperenser som har fanget en kreps, og en liten piperenser på sandbunnen.
Stor piperenser (Funiculina quadrangularis) og liten piperenser (Virgularia mirabilis).
Tett bestand av hanefot på sandbunnen.
Flere sjøfjærarter danner «enger» med sjøfjær på den dype slambunnen i Skagerrak. Tett bestand av hanefot (Kophobelemnon stelliferum) med en sylindersjørose (Cerianthus lloydii) i midten.

 

Kontakt

Bilde av Pål Buhl-Mortensen

Pål Buhl-Mortensen

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Biolog
484 03 792