Gå til hovedinnhold

Workshop om marine bunnhabitater

Dato 16. februar 2023 09:30 - 16:00
Sted Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Nettsted Påmelding

Interesserte kartbrukere inviteres til workshop 16. februar. Tema er Mareanos biotopkart. Både brukere av tekniske karttjenester og forvaltere som bruker kart som beslutningsgrunnlag, oppfordres til å melde seg på. Deler av møtet er åpent for digital deltagelse.

Biotopkartleggingsgruppa i Mareano, et samarbeid mellom HI og NGU, ønsker å snakke med brukere av biotop-kartprodukter for å tilrettelegge disse produktene bedre.

Påmelding til workshop

Program

kl. 09.30–10.00 Kaffe og migling

Tilgjengelig digitalt:

kl. 10.00–10.30 Velkommen og introduksjon til MAREANO sine kart over generelle- og sårbare biotoper 

kl. 10.30–10.45 Resultater fra brukerundersøkelsen

kl. 10.45–11.15 Perspektiver fra inviterte brukere 

kl. 11.15–12.00 Plenums-diskusjon: Videre perspektiver, innspill til og prioritering av tema for arbeidsgruppene

For dem som er fysisk tilstede:

kl. 12.00–13.00 Lunsj

kl. 13.00–13.15 Introduksjon til arbeid i grupper 

kl. 13.15–14.00 Gruppearbeid – del 1: metodiske tema, f.eks. klassifisering av generelle biotoper, definisjon av sårbare biotoper, modellering 

kl. 14.00–14.15 Oppsummering – del 1

kl. 14.15–14.30 Pause

kl. 14.30–15.15 Gruppearbeid – del 2: Tema relatert til kartprodukter, f.eks. tilleggs-dokumentasjon, bruksområder, kommunikasjon, videreutvikling

kl. 15.15–15.30 Oppsummering – del 2

Tiljgenglig digitalt:

15.30 - 16.00 Generell diskusjon og oppsummering. Etablering av dialog-forum 

Bakgrunn

Biotopkart er et av Mareanos nøkkelprodukter. Kartene representerer en kombinasjon av bunnsamfunnenes utbredelse og det fysiske miljøet som artene lever i. Generelle biotoper er en klassifisering av resultater fra analyser av videoopptak fra havbunnen koblet til karakteristisk miljø.

Kartene er fremstilt med romlig modellering og benytter sammenhengen mellom miljø og artsammensetning til å forutsi forventede bunnsamfunn i område som ikke er undersøkt med video. 
Dette er mulig ved å bruke miljødata med full arealdekning til å predikere (vanndybde, topografi, sedimentkart, og oseanografi nær bunnen, etc.). 

Generelle biotopkart blir publisert på Mareanos kartklient som raster-kart og punktdata, med en kort teknisk beskrivelse. Tilsvarende kart som viser utbredelse av utvalgte sårbare biotoper blir produsert uavhengig av de generelle biotopene.

Fram til 2022 ble biotopkart laget separat for de ulike kartleggingsområdene, men nå blir hele Mareanos kartleggingsområde modellert med en enhetlig klassifisering. Det nye biotopkartet vil ha informasjon om hvor sikker modellen er for de ulike områdene og biotopene. Biotopklassene vil være tilrettelagt med oversettelsesnøkkel for sårbare naturtyper og Natur i Norge (NiN).

Kontakt

Bilde av Maud Lauvstad Hansen

Maud Lauvstad Hansen

Miljødirektoratet
Programkoordinator
905 28 126