Gå til hovedinnhold
kart

Nye geologiske kart langs kysten av Finnmark

Nye geologiske tolkninger over havbunnen utenfor Finnmark er nå tilgjengelige på www.mareano.no. Kartet over bunnsedimenter (kornstørrelse) dekker hele kyststrekningen fra Lofoten til Varangerfjorden.

De siste fem årene har MAREANO gjennomført mange kartleggingstokt utenfor kysten av Finnmark. Flere kart er utgitt tidligere, men nå dekker et sammenhengende kart hele kyststrekningen fra Lofoten til Varangerfjorden, nesten helt inntil de ytterste skjær. Se kart her. Utvidelsene gjelder temakartet Bunnsedimenter (kornstørrelse). Lignende oppdateringer til flere tematiske kart kommer i løpet av første halvår 2015.

kart
Figur som viser kartlagt område langs kysten av Finnmark. Den innsatte figuren viser et forstørret utsnitt fra havområdet utenfor Varangerhalvøya. Blå farger: finkornige sedimenter (f. eks. slam og sandholdig slam); gule farger: sedimenter dominert av sand; oransje farger: sedimenter dominert av grus; mørk rosa: grus, stein og blokk; lys rosa: bergrunn med et tynt sedimentdekke. Klikk på bildet for stort kart.

Store variasjoner

Det nye sammensydde kartet viser at det er store variasjoner i bunntype fra område til område. De mest finkornige sedimentene finnes i Djuprenna utenfor Nordkinn og lengst øst i Varangerfjorden, langs delelinjen mot Russland i Barentshavet. Inn mot kysten blir sedimentene først mer sandholdige, og deretter mer grusholdige. 

På den undersjøiske delen av strandflaten, som er det lavtliggende, kuperte landskapet en finner mange steder i kystsonen, dominerer berggrunn med et tynt sedimentdekke samt grus, stein og blokker. Dette gjenspeiler at havbunnen langs kysten er sterkt påvirket av strøm og bølger som vasker bort de fineste kornstørrelsene. 

Spor etter istid

Sammensetningen av løsmassene på havbunnen gjenspeiler også de sedimentære prosessene som opprinnelig avsatte løsmasser i kystsonen. Isbreene fraktet med seg sedimenter av alle kornstørrelser, og disse ble blandet sammen og avsatt som bunnmorene under isbreene. Slike sedimenter dekker store deler av havbunnen utenfor strandflaten. Enkelte steder ble det avsatt mer grovkornede sedimenter (stein, blokk og grus) i morenerygger, mens mer finkornige sedimenter ble avsatt foran isbreene da de trakk seg tilbake.

Kontaktpersoner

Forsker
Reidulv Bøe
73 90 42 74
 

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
908 21 630

 

Se kart

Bunnsedimenter (kornstørrelse)