Gå til hovedinnhold
bilde 1

Aktivitetsplan 2015

I aktivitetsplanen for 2015 er oppgavene som skal utføres gjennom MAREANO detaljert beskrevet. I tillegg inneholder planen en foreløpig skisse over arbeidet som skal gjøres i 2016 og 2017.

I år skal det gjennomføres dybdekartlegging i gjenværende områder ved Stadhavet og Aktivneset, henholdsvis sør for, og vest for Mørebanken, langs en transekttrasé fra Bjørnøyrenna til Kong Karls land og videre nordover langs delelinjen mot Russland. Utformingen av transektet fra Bjørnøyrenna til Hopen har blitt endret i forhold til kartene i aktivitetsplanen. Den lange smale korridoren har blitt erstattet av sju kvadratiske bokser.

alt
Kartene viser dybdemålinger gjennomført av MAREANO i 2014 og områder som skal kartlegges i 2015, og i tillegg områder som er skissert som mulige i 2016–2017. Områder som skal dybdemåles i 2015 er markert i gult.

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking skal i 2015 gjennomføres på eggakanten nord og sør for Skjoldryggen og langs toppen av kanten på Storegga. Med dette er eggakanten kartlagt sammenhengende fra Mørebankene til halvveis opp mot Bjørnøya. Prøvetakingen fortsetter i Barentshavet mot sokkelgrensen mot Russland, i år opp mot 74 grader nord.

alt
Kartet viser områder der MAREANO gjennomførte geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking i 2014, og områder som skal undersøkes i 2015. I tillegg viser områder som er skissert som mulige prøvetakingsområder i 2016–2017. Områdene som skal undersøkes i 2015 er markert i gult.

Dybdekartleggingen startet i mars i den sørlige delen av transektet Bjørnøyrenna-Kong Karls Land, og feltarbeidet skal være avsluttet innen oktober 2015. Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking utføres i to toktperioder, henholdsvis i Barentshavet 5.–18. juni og i Norskehavet 18. august – 8. september.  I tillegg fortsetter etterarbeid med innsamlet data, prøver og andre resultater fra toktene i 2012, 2013 og 2014. Det skal blant annet lages dybdekart, kart over bunntyper, biotopmodelleringer og kjemiske analyser skal gjennomføres, og arbeidet med artsidentifisering og biomassemålinger av dyresamfunn er i gang.

For å motvirke en mulig mangel på dybdedata om 3-4 år er det bestemt at en større andel enn tidligere av ressursene til MAREANO skal brukes til dybdekartlegging. Tidligere har MAREANO flere ganger kunnet benytte dybdedata som er samlet inn i forbindelse med andre undersøkelser, men etter hvert som området som er ferdig kartlagt øker, minker tilgangen på denne typen data. I tillegg har det vært prisøkning på dybdekartlegging slik at ressursene ikke dekker like store arealer som før. Innsatsen på geo-bio-kjemi er redusert tilsvarende som de er økt på dybdekartlegging. Årets MAREANO-budsjett er 94 millioner kroner.

Kontaktpersoner

Biologisk kartlegging:
Børge Holte

916 30 856

Geologisk kartlegging:
Lilja Rún Bjarnadóttir
73 90 42 88
944 97 728

Dybdekartlegging:
Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
908 21 630