Gå til hovedinnhold
Trondelag Korallrev BioklastiskeSedimenter

Nye kart indikerer store områder med korallrev

Nye kart fra havbunnskartleggingen utenfor Trøndelag er nå på nett. De nye kartene viser store områder med sedimenter som kan være knyttet til korallrev.

Kartleggingen er utført i områdene Mørebankene, Sularyggen, Iverryggen og langs deler av Eggakanten, og dekker et område på omtrent 17 500 kvadratkilometer.


 

Nye havbunnskart fra sokkelområdene utenfor Trøndelagskysten er nå publisert. Kartene er basert på MAREANOs kartlegging i 2012. Kartleggingen dekker viktige deler av de særlig verdifulle og sårbare områdene som ble utpekt i "Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet" - blant annet Mørebankene, Sularevet, Iverryggen, Eggakanten og kystsonen utenfor Remman.

Kartleggingen i 2012 ble utført med detaljert multistrålebatymetri og regionale dybdedata fra Olex (www.olex.no) som grunnlag for tolkning. Som forventet er kartene basert på Olex-data mindre detaljerte, men vi har kunnet kartlegge større områder enn om vi bare hadde multistråledataene tilgjengelig. Les mer om det her.


Utsnitt av sedimentkartet (Bunnsedimenter kornstørrelse) ved Breisunddjupet utenfor Runde. Øvre høyre del (nord for hvit linje) er basert på multistrålebatymetri, mens kartet i nedre venstre del er basert på regionale dybdedata (Olex). Merk forskjell i detaljeringsgrad. Gule områder viser sandholdige sedimenter, brune områder viser grusholdige sedimenter, blålige områder viser slamrike sedimenter, mens rosa farger viser bart fjell eller stein- og blokkrike sedimenter.

Store områder med "bioklastiske avsetninger" er kartlagt i områdene der en har multistrålebatymetri. Denne sedimentklassen utgjøres av levende eller døde korallrev, og korallgrus, samt andre organismer som danner kalkskjelett. Disse kartene gir en god oversikt over hvor man kan forvente å finne korallrev, men angir ikke nøyaktig plasseringen av revene.

Følgende kart er oppdatert:

Bunnsedimenter (kornstørrelse)
Kartet viser sammensetningen til løsmassene på havbunnen, for eksempel hvor det finnes sand, grus eller finkornete sedimenter, og hvor det eventuelt stikker ut fjell.

Bunnsedimenter (dannelse)
Kartet viser hvordan sedimentene på havbunnen er dannet. Marin suspensjonsavsetning er for eksempel finkornete sedimenter avsatt fra vannmassene på havbunnen etter siste istid. Kartet viser også landformer, som gjenspeiler hvordan havbunnen og sedimentene er dannet.

Sedimentasjonsmiljø
Kartet viser dagens sedimentasjonsmiljø, for eksempel om havbunnen utsettes for erosjon av sterke bunnstrømmer, om sand transporteres langs bunnen, eller om finkornete sedimenter avsettes fra vannmassene i områder med svakere strøm.

Kontaktpersoner

Terje Thorsnes
(geolog)
908 61 113

Beate Hoddevik Sunnset
(kommunikasjonsrådgiver)
908 21 630