Gå til hovedinnhold
sedimentkjerne ingress

Friske sedimentprøver fra havbunnen

Sedimentprøver tatt på MAREANO-tokt fra havområdene utfor Finnmark, Nordland VI og Mørebankene har lave nivåer av metaller. Det viser en ny NGU-rapport.

Sedimentprøvene fra MAREANO-toktene i 2011 og 2012 viser at det er lave nivåer av metaller i overflatesedimentene. Nivåene tilsvarer Miljødirektoratets klasse I (bakgrunnsnivå) for metallene kadmium, kvikksølv, krom, kobber, sink og arsen, mens det på enkelte stasjoner i Nordland VI er bly og nikkel konsentrasjoner svarende til klasse II (god). Tributyltinn (TBT) er ikke registrert i noen av de analyserte sedimentprøvene. Barium finnes i lave nivåer i prøvene fra de tre havområdene.

Daterte sedimentkjerner fra Finnmark, Nordland VI og Mørebankene viser at bly og kvikksølv øker fra et lavt bakgrunnsnivå dypere i sedimentkjernene til et noe høyere nivå i den øverste delen av sedimentkjernene. Men fremdeles er det så lave nivåer at de tilsvarer Miljødirektoratets klasse I (bakgrunnsnivå), med et enkelt unntak for en stasjon på Nordland VI i kontinentalskråningen. I denne årøven øker bly til klasse II (god) øverst i sedimentkjernen. 
Dateringsanalysene indikerer at bly- og kvikksølvøkningene starter på slutten av 1800-tallet eller begynnelsen av 1900-tallet. Økningene tilskrives den økte industrielle aktiviteten. Bly og kvikksølv er sannsynligvis tilført sedimentene med havstrømmer og atmosfærisk tilførsel. En viss nedgang i bly-nivåene i de øverste 3 – 4 cm av sedimentkjernene kan sannsynligvis tilskrives til reduksjonen i bruk av blyholdig bensin i mange industrialiserte land fra 1970-tallet. 

Cs-137 er registrert i flere av sedimentkjernene, og det er antas at nedfall fra Tsjernobyl er tilstede øverst i sedimentene, spesielt i sedimentkjerner fra Nordland VI, mens det er lave Cs-137 nivåer i sedimentkjerner fra Finnmark og Mørebankene.

Last ned hele rapporten her