Gå til hovedinnhold
olex2 500 utsnitt

Vil effektivisere kartproduksjon

En ny rapport beskriver hvordan det er mulig å produsere MAREANO-kart ved hjelp av alternative data. I dag produseres kartene basert på blant annet data fra multistråleekkolodd som er dyrt i drift. NGU og Havforskningsinstituttet har testet muligheten til å bruke ekkoloddata fra blant annet fiskefartøy

En ny rapport beskriver hvordan det er mulig å produsere MAREANO-kart ved hjelp av alternative data. I dag produseres kartene basert på blant annet data fra multistråleekkolodd som er dyrt i drift. NGU og Havforskningsinstituttet har testet muligheten til å bruke eksisterende ekkoloddata fra blant annet fiskefartøy.

Tekst: Sigrid Elvenes og Margaret Dolan (NGU) og Pål Buhl-Mortensen (HI) 

Gode dybdemålinger er vesentlige for MAREANO-arbeidet, siden dybdekartene danner grunnlag for blant annet toktplanlegging, terrengmodeller, geologiske tolkninger og modellering av havbunnsbiotoper. Kostnader knyttet til dybdemåling med multistråleekkolodd utgjør i dag en stor del av MAREANOs budsjett, men etter hvert som prosjektet skrider fram og fokus blir flyttet til stadig nye havområder vil det være nyttig å finne ut om disse kostnadene kan reduseres. En ny rapport fra NGU og Havforskningsinstituttet tester én mulig kilde til alternative data og vurderer bruken i fremtidig MAREANO-arbeid.

Bilde til høyre: Det er betydelige forskjeller i detaljeringsgrad på Olex-data (øverst) og MAREANOs multistråledata (i midten og nederst). Utsnittet er fra Malangsrevet utenfor Rebbenesøya i Troms, og viser bekreftede korallrev (grønne sirkler) og topografiske former som antas å være korallrev (røde sirkler). Gul oval ringer inn et felt med falske signaler som kan forveksles med korallrev i Olex-dataene.

Simulert kartlegging
I den nye rapporten beskrives en simulert kartlegging av et område der en del alternative dybdedata er tilgjengelige, og der disse kombineres med MAREANOs multistrålekartlegging i utvalgte soner. De alternative dybdedataene er levert av Olex AS, som produserer navigasjonssystemer og samler inn dybdedata fra sine brukere (ofte fiskefartøyer med enkeltstråleekkolodd). Den simulerte kartleggingen omfatter tolkning av bunntyper og modellering av utbredelsen til bunndyrsamfunn (biotoper), og resultatene kan sammenlignes direkte med publiserte MAREANO-resultater fra det samme området.

Begrenset detaljeringsgrad
Rapportens hovedkonklusjon er at det under visse forutsetninger kan la seg gjøre å produsere sediment- og biotopkart i målestokk 1:250 000 eller grovere (MAREANO-standard er 1:100 000) basert på Olex-data, hvis disse støttes opp av avgrenset multistrålekartlegging. Begrensningene er imidlertid vesentlige, blant annet kan de undersøkte dataene i de fleste tilfeller ikke brukes til påvisning av små topografiske elementer som korallrev. Olex-dataene i det studerte området inneholder heller ingen informasjon om bunnreflektivitet, noe som kan være utslagsgivende både for optimal toktplanlegging og geologiske tolkninger i MAREANO.

To detaljnivåer
Basert på erfaringene fra testen av Olex-dataene er det nå mulig å se for seg to detaljeringsnivåer for MAREANOs kartproduksjon, med kart i målestokk 1:100 000 i områder hvor vi har multistråledata, og kart i målestokk 1:250 000 i områder hvor vi har gode alternative dybdedata fra Olex AS eller andre kilder. Ved behov vil det også kunne være mulig å fremstille kart med høyere oppløsning (for eksempel 1:25 000) i områder av spesiell interesse, forutsatt at gode multistråledata er tilgjengelige.

Bilde under: Det er mange likheter mellom utstrekningen til havbunnsbiotoper modellert på bakgrunn av henholdsvis multistråledata (nederst) og en kombinasjon av Olex- og multistråledata (øverst), men Olex-dataenes begrensede dekning i dypt vann gir stort utslag på området som kan modelleres.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no