Gå til hovedinnhold
5 m grid

Mer detaljert kart av terrenget på havbunnen

Karttjenesten som visualiserer havbunnen er nå oppdatert med skyggerelieff laget av høyoppløselige terrengmodeller. Dette betyr at flere detaljer i terrenget er synlige i kartbildet.

Det er dybdekartlagte områder i Barentshavet som nå er oppdatert med mer detaljerte kartbilder, med en oppløsning på 5 meter. Områdene det gjelder ligger utenfor Norges territorialgrense. Tidligere har det kun vært tilgjengelig skyggerelieffbilder med en oppløsning på 25 meter.Områdene i havet utenfor Senja, Vesterålen og Lofoten vil også bli oppdatert i nærmeste framtid. Figuren under illustrerer forskjellen på terrengmodeller med 5 meter og 25 meters oppløsning.

For grunne områder er det mulig å lage terrengmodeller med desimeters oppløsning av moderne dybdedata samlet inn med flerstråleekkolodd montert på overflatefartøy, dersom dybdedataene har en god oppløsning og høy datatetthet.

En del eldre dybdedata fra rundt år 2000 inneholder dessverre ikke den høye tettheten av data som kreves for å lage terrengmodeller med en oppløsning på 5 meter. Dette til tross for at dybdedataene er samlet inn med flerstråleekkolodd.

Graderte data

I områder som ligger innenfor territorialgrensen, er detaljerte dybdedata gradert av Forsvaret. Der er oppløsningen 50 meter. Unntaket er Hola utenfor Vesterålen, der data er frigitt av Forsvaret. I dette området er oppløsningen på 5 meter.

alt
Skyggerelieff av havbunnen (utsnitt fra Tromsøflaket). Til venstre er oppløsningen 5 meter og til høyre 25 meter.
 
alt
Skyggerelieff av havbunnen. Samme utsnitt som i figuren over, men her er det 5 meter oppløsning på hele området. Pockmarks (gassoppkommer) og potensielle koraller trer tydelig fram. Det er også mulig å se striper etter båtlinjene. Dette er ikke virkelig terreng, men skyldes at data fra båtlinjene ikke passer perfekt med nabolinjene. Det er ikke ønskelig å se båtlinjestriper i dataene, men hvis disse filtreres bort i etterbehandlingen kan også viktige terrengdetaljer bli filtrert bort. Det beste er at de innsamlede dataene er så gode at det ikke fremkommer slike falske mønstre, det nest beste er at man ser at de falske mønstrene er falske, og at de ikke kamuflerer det ekte terrenget.

Grensen for oppløsning

For å få fram detaljene i terrengmodellen med 5 meters oppløsning må man zoome seg inn i kartbildet. Når en ser på et kart for et stort område, det vil si i liten målestokk (mindre enn 1:500 000), vil det vises et oversiktsbilde med 200 meters oppløsning. Zoomer en seg inn på kartet vil en automatisk gå over til 50 meters oppløsning, og etter hvert videre til 25 og 5 meters oppløsning, der dette finnes. Grensen for forskjellig oppløsning går ved følgende målestokk:
 
Målestokk Oppløsning
1:500 000 50 m
1:200 000 25 m
1:50 000 5 m

Havdypet gir begrensninger

Det er mulig å lage terrengmodeller med 5 meters oppløsning av moderne dybdedata målt med flerstråleekkolodd ned til et visst dyp. Ved hvilken dybde denne grensen går, er avhengig av utstyret som er brukt under dybdekartleggingen. Noen steder er det mulig å lage terrengmodeller med 5 meters oppløsning helt ned til 1700 meters dyp.

Nye datasett

Skyggerelieff-kartet er også oppdatert med dybdedatasett som dekker nye områder (se figurene under):
1. Sørlig del av tidligere omstridt område langs grensen mot Russland (delvis kartlagt i 2011 og 2012)
2. Flere områder langs eggakanten utenfor Mørebanken (delvis eldre data fra oljeindustrien og delvis nykartlegging i 2012)
3. Sularevet (nykartlegging 2012)
4. Onadjupet og Breisunddjupet som utgjør deler av Mørebanken (ny kartlegging i 2012)
 
alt
Nytt datasett i sørlig del av tidligere omstridt område i Barentshavet.
 
alt
Nye datasett i Norskehavet.

Oppdateringer

Karttjenesten oppdateres etter hvert som data blir samlet inn (midlertidige terrengmodeller) og data blir ferdig prosessert og godkjent (endelige terrengmodeller).
 
Les mer om dybdekartlegging.

Kontaktpersoner

Ansvarlig dybdekartlegging
Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630