Gå til hovedinnhold
Alle tre liten

MAREANO fortsetter kartleggingen av miljøgifter i Barentshavet

På MAREANOs høsttokt i 2017 tas det prøver for kjemiske analyser av sedimenter i området MAREANO Øst, i den sentrale til nordlige delen av Barentshavet. Så langt er det hentet opp sedimentkjerner fra 5 stasjoner.

Stasjoner prøvetatt for miljøstatus under den første uken av MAREANOs høsttokt. Dybdekart i blått er fra IBCAO. Detaljerte dybdedata innenfor den svarte rammen er fra MAREANO.

Miljøgifter i vannmassene binder seg til finkornige sedimenter på bunnen. For å kartlegge forurensing må en derfor prøveta i områder der sedimenter avsettes, og der bunnsedimentene samtidig består av slam (leir og silt) eller sandholdig slam.

Prøvetakingsrørene til multicoreren ombord på G.O. Sars sjekkes og gjøres klar av Valérie og Nicole.

Sedimentkjerner på opptil 45 cm lengde er tatt fra Sentralbankrenna og Storbankrenna (se kartfigur). Sedimentkjernene som skal analyseres deles opp i skiver på 1 cm tykkelse som fryses ombord inntil de skal analyseres på laboratoriet. Sedimentene analyseres for metaller, kornstørrelse og innhold av organisk karbon av NGU, og organiske miljøgifter av HI. Enkelte kjerner blir datert for å finne alderen på sedimentene, slik at vi får vite om forurensing er av ny eller gammel dato. Enkelte kjerner blir også røntgenfotografert for å studere sedimentstrykturer. Alle analyseresultater blir tilgjengeliggjort på MAREANOs nettsider.

Nye organiske miljøgifter

I tillegg til sedimentprøvetaking for våre vanlige analyser, blir det på dette tokt samlet inn ekstra prøver til analyser av nye organiske miljøgifter (engelsk, emerging contaminants). Prøver av overflatesediment blir samlet på 11 stasjoner og vil brukes til analyse av 5 stoffgrupper. Stoffgruppene omfatter siloksaner, klorparafiner, fosfororganiske flammehemmere (engelsk: phosphorus flame retardants, PFR), perfluoroalkylerte stoffer (engelsk: perfluoroalkylated substances, PFAS) og langkjedete alkylfenoler med alkylfenol etoksylater og bisfenol A. De fleste av disse stoffgruppene ble nylig aktuelle innenfor miljøproblematikken, og det mangler kunnskap om nivåene i arktiske områder. En egen bokscorer blir samlet inn på hver av de 11 utvalgte stasjonene for dette formålet.

Et eksempel på en siloksanforbindelse (D5) som brukes i kommersiell kosmetikk. Si er silisium og O er oksygen.

Det er nødvendig med en ekstra bokscorer, ikke bare for å oppnå tilstrekkelig mengde prøvemateriale, men også på grunn av fare for at den som tar prøven kan forurense den (kontaminering). Særlig siloksaner peker seg ut, fordi den finnes i kosmetiske produkter som hånd- og ansiktskremer, sjampoer osv. Det er derfor meget viktig at prøven håndteres av færrest mulig mennesker som er spesielt forberedt for denne typen prøvetaking.

Kontaktpersoner:

Pål Buhl-Mortensen
toktleder/biolog

Reidulv Bøe
geologi

Beate Hoddevik
kommunikasjonsrådgiver
tlf. 908 21 630