Gå til hovedinnhold
Rijpfjorden

Farled til Rijpfjorden kartlagt

– MAREANO planlegger tokt til Rijpfjorden de to neste årene. Derfor ble farleden inn til den arktiske fjorden sjømålt sommeren 2016, sier Hanne Hodnesdal i Kartverket. Rijpfjorden vender ut mot polhavet og ligger på nordsiden av Nordaustlandet på Svalbard.

Området Rijpfjorden har stått høyt oppe på ønskelisten over fremtidige kartlegginger i MAREANO. Problemet har vært tilgangen til fjorden. Fram til nå har det ikke har vært sjømålt noen farled, og en sikker farled er en forutsetning for trygg navigasjon inn til fjorden.

Dybdekartleggingen av farleden er gjennomført av Kartverkets fartøy MS Hydrograf. Sjømålingstoktet har vært finansiert delvis av MAREANO-programmet og delvis av Kartverkets ordinære bevilgning.


SJØMÅLINGSTOKT: Kartverkets fartøy MS Hydrograf og arbeidsbåtene på sjømålingstokt i Rjipfjorden på Svalbard. Foto: Kartverket

Rijpfjorden skal kartlegges av MAREANO

Områder på Svalbard er identifisert som viktige områder å kartlegge så tidlig som mulig, fordi det vil gi oss et kunnskapsgrunnlag som vil gjøre det mulig å observere framtidige endringer, primært som følge av et varmere klima. I tillegg er det interessant å kartlegge områder hvor det ikke er fiskeriaktivitet i dag, men hvor det kan bli aktuelt å fiske i nær framtid.

Rijpfjorden er valgt som representant siden det er en relativt uberørt, arktisk fjord, og det er lite kunnskap om havbunnen i området. Transektet i fjorden som skal kartlegges av MAREANO, inngår i forvaltningsplanen for Barentshavet og deler av området i forvaltningsplanen for Øst-Svalbard.

Sjømålingstoktet

– Rjipfjorden er normalt et isutsatt området, men det var lite sjøis sommeren 2016. Været var stort sett akseptabelt, og toktet ble veldig vellykket, sier Hanne Hodnesdal, ansvarlig for MAREANO i Kartverket.

MS Hydrograf ankret opp i Beverlysundet på sydsiden av Chermsideøya der de hadde base de to første ukene av toktet, mens sjømåling pågikk fra Lågøya via Nordkappsundet opp til Sjuøyane, samt igjennom Beverlysundet og ut i Nordenskjoldbukta.

Samtidig var Universitetet på Svalbard (UNIS) i området med fartøyet «Viking Explorer». De sjømålte rundt Sjuøyane og benyttet samme utstyr som Kartverket har på sine arbeidsbåter. Det ble avholdt koordineringsmøte mellom de to toktene, slik at det ble målt med passende overlapp.

Etter noen dager ved Sjuøyane fortsatte turen ned i selve Rijpfjorden der MS Hydrograf fant en god og lun uthavn i Wordiebukta hvor de ankret opp. Men etter et par dager kom det væromslag. Mye vind fra nord gjorde at isen begynte å trekke seg sørover, og da ble det nødvendig å avbryte toktet for å trekke seg vest og sørover til tryggere områder. Det ble derfor ikke målt så mye i selve Rijpfjorden i 2016, men det står på planen for 2017.


RIJPFJORDEN: Kartet viser farleden til Rijpfjorden som ble kartlagt i 2016 (grønn farge) og områder i fjorden som er planlagt kartlagt sommeren 2017.


SVALBARD: Kartet viser det kartlagte området og planlagte kartlagte områder i farvann rundt Svalbard.


SVALBARD: Utsikt fra Chermsideøya mot nordre Castreneøya. Foto: Kartverket

Kontakt

Hanne Hodnesdal
Mareano i Kartverket
hanne.hodnesdal@kartverket.no
Tlf.: 51 85 88 23

Sissel Kanstad
kommunikasjonsrådgiver, Kartverket
sissel.kanstad@kartverket.no 
Tlf.: 51 85 88 28
Mob.: 995 13 848