Gå til hovedinnhold
page thumb 7061

Kartlegger biologisk mangfold

Kartlegger biologisk mangfold Den norske undersjøiske naturen, med havbunnen og dens plante- og dyreliv, er fortsatt dårlig kartlagt og mangelfullt kjent. Under et felles MAREANO-tokt i vår skal forskere fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse (NGU) samarbeide om å kartlegge bunnhabitater og -topografi i Barentshavet. [03.04.2006]


SjøtreEt av målene for MAREANO (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) er å finne sammenhenger mellom fauna og de fysiske forholdene på bunnen, som topografi og bunntype. Da vil man kunne danne seg et bilde av habitat- og faunaforekomster på grunnlag av bunnkart som MAREANO skal produsere.

Kunnskap for bedre forvaltning

Kartlegging av marine naturtyper og livet på havbunnen er viktig for å oppnå effektivt vern og bruk av naturressursene. Det er nødvendig å identifisere Uerarter som forekommer i avgrensede og sjeldne naturtyper og derfor er særlig utsatt for påvirkning fra fiske, petroleumsvirksomhet og andre menneskelige inngrep.

Havforskningsinstituttets undersøkelser av tilstanden til korallrev i norske farvann de siste årene har avdekket til dels alvorlige skader. Disse skyldes etter alt og dømme omfattende bruk av tung bunntrål i korallrevområdene over mange tiår.

Internasjonal forpliktelse

Konvensjonen om biologisk mangfold forplikter landene til å beskytte arter og deres leveområder. MAREANO er del av et nasjonalt program for kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold. I forhold til Artsdatabanken blir MAREANO kunnskapsleverandør og et sentralt forvaltningssystem for marine områder.

Tokt i juni

MAREANO-toktet vil gå fra 24. mai til 21. juni i Barentshavet, nordvest for Sørøya. Dette er det første området som er ferdig kartlagt med flerstråle-ekkolodd fra Sjøkartverket. På toktet vil geologer fra NGU være ansvarlig for sedimentundersøkelser, mens biologer fra Havforskningsinstituttet skal dokumentere bunndyr, fiskeriskader og miljøgifter.

Kontaktperson

Forsker
Lene Buhl-Mortensen
55 23 69 36