Gå til hovedinnhold

2009

Sammendrag: For 2009 ble det bevilget 51,5 mill. kroner over statsbudsjettet til MAREANO-programmet. Midlene ble i utgangspunktet fordelt mellom de tre utøvende partene med 14,17 MNOK til Statens kartverk Sjø (SKSD), 14,17 MNOK til Norges geologiske undersøkelse (NGU) og 23,17 MNOK til Havforskningsinstituttet (HI). Disse ressursene ble benyttet til kartlegging av dyp og bunnterreng ved Eggakanten og Troms II. Videre til prosessering og analyser av biologiske, geologiske og forurensningsmessige registreringer, samt prøvetakinger i felt fra Eggakanten og Nordland VII. De bevilgede midlene har også gått til investeringer i feltutstyr, opparbeiding og prosessering av feltdata innsamlet i perioden 2007–2009, samt drift og oppdatering av resultater på MAREANOs publiseringsportal, www.mareano.no.

Det ble i 2009 samlet inn dybdedata over et areal på 13 700 km2. Øvrig feltarbeid ble utført over to toktperioder på til sammen 43 døgn, der 16 000 km2 ble dekket. Det ble samlet inn data fra 126 videostasjoner, 26 grabb-, 22 bomtrål-, 18 slede-, 21 boxcorer- og 13 multicorer-stasjoner. På grunn av tekniske problemer og dårlig vær ble planlagt prøvetaking på Troms III ikke gjennomført.

Totalt har MAREANO hittil feltkartlagt om lag 48 000 km2 i det definerte MAREANO-området i Barentshavsområdet og områdene utenfor Lofoten og Vesterålen som i alt utgjør 162 000 km2.

Arbeidsåret 2009 markerte avslutningen av feltaktivitetene knyttet til Eggakanten, Troms I (Tromsøflaket), Troms II og Nordland VII. Gjennomførte prosesseringer og analyser bl.a. utført i 2009 av det innsamlete materialet danner grunnlag for MAREANOs faglige bidrag til revisjonen av Forvaltningsplanen for Barentshavet i 2010–2011. Videre danner aktivitetene i 2009 vesentlige deler av grunnlaget for MAREANOs bokutgivelse "Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten".

Detaljert opparbeidelse av biologisk materiale inkludert video fra 2007 ble avsluttet i arbeidsåret sammen med deler av materialet innsamlet i 2008. De viktigste geologiske havbunnskartene for Eggakanten ble publisert i 2009, sammen med oppdaterte kart over Troms II og Nordland VII basert på datainnsamlingen fra dypt vann. Naturtypeanalyse på natursystemnivå (nivå i Naturtyper i Norge-systemet) basert på labdata for vestlige deler av Tromsøflaket ble publisert i 2009. Karttjenester for tungmetaller og tjeneste for nedlasting av kart på nettportalen, samt kart med skyggerelieff av havbunnen, er forskjøvet til 2010. På grunn av forsinket opparbeiding av bunnfauna blir temakart inkl. naturtypekart for resultatvisning forskjøvet i tid til 2010. Det samme gjelder kart for oseanografiske data.

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024