Gå til hovedinnhold

2007

Sammendrag: I 2007 ble det sjømålt 5000 km2 havbunn i regi av SKSK innen de prioriterte områdene Troms II og Nordland VII. Dette representerer en forsinkelse som skyldes værhindringer og tekniske komplikasjoner. De gjenstående områdene vil ferdigstilles i 2008, iht. leveranseforpliktelser. Det ble gjennomført to felles (HI/NGU) tokt for kartlegging av bunntyper, biologi og forurensning i Troms I, II og III og Nordland VII i 2007. Iht de prioriteringene som er gitt i Virksomhetsplanen for MAREANO 2007 har NGU laget akustiske tolkningskart og fremstilt havbunnskart for vestlig del av Tromsøflaket, Troms II og Nordland VII. Havbunnskartene for Troms II og Nordland VII ble avsluttet noe forsinket i februar 2008. HI har analysert videoopptak og faunaprøver fra Tromsøflaket og presentert resultater på MAREANO sin hjemmeside på internett (www.mareano.no) i form av kart og tekst. Resultater fra visuelle observasjoner av bunntyper i felt fra samtlige undersøkte lokaliteter i 2007 er fremstilt på kart.

En gruppe for datahåndtering og informasjon med medlemmer fra alle de tre institusjonene har konsentrert seg om å etablere nye nettsider for MAREANO og videreutvikle kartinnsynsløsningen i webportalen. Samarbeid med prosjektet Marin arealdatabase har vært viktig for å sikre et helstøpt nettsted og brukervennlige tjenester. En ny webportal-design ble lansert ved HIs overtagelse av MAREANO-webportal i februar. Nye data er gjort tilgjengelig på WMS-format, bl.a. kart for utbredelse av korallrev, biomasse, forurensning, biologisk mangfold og dominerende fauna/naturtyper. I forbindelse med toktene ble rapporter fra felt gjort hurtig tilgjengelig på webportalen, og aktivt arbeid mot media ga MAREANO god pressedekning. NGU har opprettet en database for uorganiske miljøgifter og sedimentegenskaper, samt produsert kart over nivåer av uorganiske miljøgifter i sedimentene (jfr rapport til Overvåkningsgruppen for Forvaltningsplanen). I Virksomhetsplanen for MAREANO 2007 er det satt opp at NGU skal ha karttjenester for 5 ulike havbunnskart for Tromsøflaket, Troms II og nordlig del av Nordland VII, og for miljøgifter i sedimenter. På grunn av litt forsinkelser i fremstillingen av grunnlagskart, er publisering av havbunnskart forskjøvet til henholdsvis januar og mars 2008. Publisering av miljøgiftkart er forskjøvet til mars 2008.

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024