Gå til hovedinnhold

2018

Aktivitetsplanen for 2018 bygger på en versjon av langtidsplan fra april 2017, og inneholder foreløpige skisser for 2019 og 2020.

alt

Områder som dybdekartlegges i Barentshavet 2018 og mulige områder som er aktuelle fra 2019. Endringer kan komme da feltarbeid 2017 er ikke avsluttet, det gjenstår å sjømåle noen av områdene nord for Svalbard og i MAREANO øst. Områdene som står på planen etter 2018 kan brukes som reserveområder i 2018.

alt

Områder for feltinnsamling av geologiske, biologiske og kjemiske prøver/data i Barentshavet 2018 (blå) og senere (rød). Blå bokser med nummer er sokkelkantbokser. Gule områder samles inn i 2017, mens grønne områder er samlet inn tidligere. De blå områdene i den røde rammen nordøst for Svalbard viser områder som ikke kan dekkes hvis det bare blir 18 toktdøgn. Endringer i feltinnsamling i 2017 kan medføre endringer av denne planen.

Foreliggende plan er tuftet på de økonomiske forutsetningene gitt i statsbudsjettet for 2018, med endringer fra Innst. 9S og virksomhetenes tildelingsbrev. Bevilgningen for 2018 er beregnet til 107,2 mill. kr. I tillegg overføres det 23 mill. kr fra 2017 til 2018. Disse midlene er disponert i 2018 inkludert overført aktivitet fra 2017.

Følgende feltaktivitet gjennomføres i 2018:

Dybdekartlegging/batymetri - 14.426 km2:

  • Svalbard: Tre grunnområder i Kongsfjorden 15 km2
  • MAREANO øst 632 km2
  • Kvitøyrenna 6.003 km2
  • Sokkel Norskehavet mellom SVO, 4 av 5 bokser 7.776 km2

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking:

  • Alternativ med 18 toktdøgn Svalbard – sokkel og dyp fjord: Kongsfjorden – 1.835 km2, SK01 – SK06 – 4.158 km2) 5.993 km2
  • Alternativ med 33 toktdøgn Svalbard, sokkel og dyp fjord: KF – 1.835 km2, SK01 – SK09 – 6.048 km2, RF – 2.707 km2 10.590 km2
  • Grunne områder, Kongsfjorden 0.020 km2
  • Grunne områder, Rijpfjorden 0.020 km2
  • Reserveområde: Bjørnøya-transektet 4.135 km2

Aktivitetsplan for 2018 er en videreføring av kartleggingen i Barentshavet inkl. de nye norske arealene langs delelinjen mot Russland. Datainnsamling for geologi, biologi og kjemi skjer i Kongsfjorden og Rijpfjorden på Svalbard, samt i 9 bokser langs sokkelkanten.