Gå til hovedinnhold

2017

Aktivitetsplanen for 2017 er en oversikt over arbeidsoppgaver i MAREANO i 2017. Det er også inkludert en planskisse for aktiviteter i 2018 og 2019. I figurene nedenfor vises grafiske fremstillinger over områder som skal dybdemåles samt prøvetas med hensyn til geologi, biologi og kjemi på og i havbunnen.

 

Dybdekartlegging.

 

Områder for kartlegging av geologi, biologi og kjemi.

Feltaktivitet og arealer 2017

Dybdekartlegging - her skal det totalt dekkes 8120 km2:

  • Mareano Øst/Barentshavet øst, 3000km2
  • Svalbard, 4550 km2
  • Transekt Bjørnøya-dyphavet, ca 570 km2

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking – her dekkes totalt 26939 km2

  • Transekt Nordkapp-Sørkapp, 5000 km2
  • Mareano Øst/Barentshavet Øst, 21939 km2

I budsjettet for 2016 var det avsatt 46,6 mill. kr. til kartlegging av dybdeforhold/batymetri inkl. anbudsprosess og opparbeidelse og kontroll av dybdedata m.m. i Barentshavet øst og i områder rundt Svalbard (tabellene 3A, 3B, 3C – overførte midler kommer i tillegg). For geo-, bio-, kjemi er budsjettet som følger (inkludert 7,5 mill. kr som overføres fra 2016 til 2017 pga. avlyst tokt i 2016): Kr 24,0 mill. kr. er avsatt til biologiske og geologiske opparbeidelser, 24,4 mill. til toktvirksomhet. I tillegg er det avsatt 4,0 mill. kr. til marin arealdatabase (www.mareano.no), 4,1 mill. kr. til prosjektledelse samt kr 3,7 mill. kr. til kjemiske opparbeidelser i 2017.