Gå til hovedinnhold

2012

Kartleggingen i 2012 ble gjennomført på midtnorsk sokkel i Norskehavet, Nordland VI utenfor Lofoten og i det tidligere omstridte området i Barentshavet. Geologi-, biologi og kjemidata ble samlet inn fra Iverryggen, Sularevet, eggakant Storegga nord, strekningen Kristiansund–Halten, Mørebankene og Nordland VI (se kartfigur nedenfor). Det er foretatt videofilming og fysisk innsamling av data (grabb, bomtrål, slede, multicorer) på 45 stasjoner, mens kun videofilming er utført på 186 stasjoner.

Dybdekartlegging er utført i MAREANO-regi på Iverryggen, Sularevet, Onadjupet, Breisunddjupet, ytre del av Mørebanken (ut mot eggakanten), Skjoldryggen og det tidligere omstridte området i Barentshavet. Dybdedata er for øvrig mottatt fra Forsvarets forskingsinstitutt (FFI), oljeindustrien og Olex AS.

Det er produsert og publisert endelige skyggerelieff-kart for dybdedata innsamlet i 2010, mens foreløpige kart er lagt ut for arealer dybdemålt i 2011 i Nordland VI.

Landskapskart for områdene fra Nordland VI til Finnmark, og Tromsøflaket/Eggakanten er publisert på www.mareano.no. Videre er geologiske havbunnskart (kornstørrelse, dannelse, sedimentmiljø, bunnreflektivitet) for data innsamlet i 2010 og 2011 publisert (Nordland VI, Eggakanten, Troms III og Finnmark). Også resultatene fra kjemiske analyser i overflatesedimenter fra prøver tatt i 2011 er lagt ut på www.mareano.no.

Fysisk innsamlet biologisk materiale innsamlet til og med 2010 er artsidentifisert (Tromsøflaket, Troms II-III, Nordland VII, Nordkapp-transektet, deler av Nordland VI, se kartfigur under "Om MAREANO). Data om artsmangfold fra video-observasjoner er bearbeidet til og med 2011 (deler av Nordland VI, Finnmark). Dominerende dyregrupper for materiale innsamlet ved hjelp av grabb, bomtrål og bunnslede innsamlet til og med 2009 er lagt ut på www.mareano.no. Biotopkart for Nordland VII og Troms II er publisert på www.mareano.no.

 alt
Planlagt innsamlingsareal for dybdedata 2012 i det tidligere omstridte området i Barentshavet er vist i grønt. Pga. tekniske problemer ble det samlet inn ca. 5.800 km2 mindre enn vist i figuren (overføres til 2013). Øvrige arealer viser dybdedata innsamlet i 2011 (mot sør) og planlagt innsamlet i 2013 (nord).

alt

Områder kartlagt i felt i 2012. Dybdemålinger til venstre og geologisk, biologisk og kjemisk datainnsamling til høyre.