Gå til hovedinnhold
Kartlegging

Kartlegging

Slik foregår kartleggingen i Mareano.

  1. Kartverket leverer detaljerte kart over bunntopografi basert på målinger med flerstråleekkolodd for området som skal kartlegges.
  2. Norges geologiske undersøkelse (NGU) lager bunntypekart med utgangspunkt i tolking av akustisk signalstyrke fra multistråleekkolodd.
  3. Havforskningsinstituttet og NGU velger på denne bakgrunn ut observasjonspunkter for dokumentasjon av sediment, bunnfauna og miljøgifter ved hjelp av video og prøvetaking.

Havbunnen på den norske kontinentalsokkelen er svært variert og stiller store tekniske krav til prøvetakingen. Bunntypene varierer sterkt, noen vanlige hovedtyper er:

  • Bløt vannholdig mudder i sedimentasjonsbasseng
  • Hardpakket leire med grus, steinblokker og hardpakket moreneleire
  • Steinur
  • Sand
  • Grus
  • Fjellgrunn

Med unntak av mudder, leire og sand uten store steiner er det vanskelig å ta bunnprøver i disse miljøene. Det gjør det tvingende nødvendig å bruke videodokumentasjon. Videoriggen Campod er utviklet spesielt for MAREANOs behov og er et viktig redskap i kartleggingen.

Stedvis kan dypet variere fra 200 til 2500 meter over korte avstander. Slike store topografiske endringer krever tette observasjoner og er derfor tidkrevende.

Stasjoner for prøvetaking og videoobservasjoner velges på bakgrunn av dybdekart produsert fra Sjøkartverkets målinger med multistråleekkolodd. Disse målingene gir svært detaljert informasjon om dybde og om havbunnens akustiske egenskaper, som gir indikasjoner på om bunnen består av fjell, sand, leire e.l. NGU lager bunntypeprediksjoner basert på dette.