Oppdatert sedimentkart

Sedimentkartet på www.mareano.no som viser hvordan avsetningene på havbunnen er dannet er nå oppdatert med nye tolkninger fra Troms III, som inkluderer sørlige del av Eggakant-området og områdene mellom Tromsøflaket og Lopphavet.

Av Reidulv Bøe, Aave Lepland og Valerie Bellec

Det er samtidig gjennomført en oppgradering og justering av tolkningene i hele området kartlagt de siste fem år for at kartet skal framstå mest mulig harmonisk og oppdatert.

Kart
Kartet kan studeres nærmere i MAREANOs karttjeneste
Les mer om dannelse av bunnsedimenter.

På det nye kartet er det innført 4 nye jordartsklasser for å få en mest mulig dekkende beskrivelse av sedimentene på kontinentalskråningen. De nye klassene er:

 • Skredmateriale, dekket av yngre sedimenter
  Havbunnen består av materiale avsatt fra forskjellige typer løsmasseskred, men er dekket av et tynt lag (vanligvis <1 m) med sedimenter (sand, silt, leir) avsatt av bunnstrømmer eller utfelt fra vannsøylen.
 • Skredmateriale, delvis dekket av yngre sedimenter
  Havbunnen består av materiale avsatt fra forskjellige typer løsmasseskred, men er stedvis dekket av et tynt lag (vanligvis <1 m) med sedimenter (sand, silt, leir) avsatt av bunnstrømmer eller utfelt fra vannsøylen.
 • Skredmateriale og hemipelagiske avsetninger
  Havbunnen består av materiale avsatt fra forskjellige typer løsmasseskred i veksling (horisontalt og lateralt) med sedimenter utfelt fra vannsøylen (hemipelagiske sedimenter, som består av både mineralpartikler og dyre- og planterester).
 • Lagdelte sedimenter (>1m) over debrisstrømavsetninger
  Havbunnen består av sedimenter (sand, silt, leir) avsatt av bunnstrømmer eller utfelt fra vannsøylen. Sedimentlaget ligger som et >1 m tykt lag over debrisstrømavsetninger (en type løsmasseskred) avsatt under siste istid.

Skredmateriale og hemipelagiske avsetninger
Eksempel på skredmateriale og hemipelagiske avsetninger fra ca. 2200 m vanndyp i Troms II. Bildet til venstre viser blokker med skredmateriale, mens bildet til høyre viser hemipelagiske finkornete sedimenter.