Sedimentasjonsmiljø

Havbunnen, som de fleste landskap, formes langsomt, og det har tatt tusener av år å komme til dagens tilstand. Kartet over sedimentasjonsmiljø viser hvilke prosesser som påvirker havbunnen i dag.

Eksempel på kart over Sedimentasjonsmiljø fra kontinentalsokkelen og skråningen utenfor Lofoten.

Kartet er framstilt med utgangspunkt i kartene over bunnsedimenter (kornstørrelse og dannelsesmåte), og viser i første rekke hvor det er erosjon og avsetning av sedimenter, og hvordan strømforholdene er på havbunnen. Områder med avsetning av finkornete sedimenter (slam og sandholdig slam) finnes først og fremst i de dype områdene. I grunnere områder kan det være lokal erosjon av finkornete sedimenter på høydedrag, mens sand avsettes i le av høydedrag og i områder der strømstyrken avtar. 

Strømerosjon dominerer i de grunneste områdene, men også her kan det avsettes mer finkornete sedimenter i forsenkninger. Der bunnstrømmene er sterke vil det ofte ligge igjen et utvaskingslag av sandholdig grus, stein og blokk på havbunnen. Styrken på bunnstrømmene indikeres av kornstørrelsen til sedimentene: slam viser svake strømmer, mens mer grovkornete sedimenter eller erosjon tyder på sterkere strømmer. 

Bunnstrømretningen kan finnes ved å studere fordelingen av sedimenter i forhold til erosjonsområder og avsetningsområder. Dersom transporterte sedimenter avsettes kun på den ene siden av et isfjellpløyemerke, viser dette at strømmen kommer fra denne siden og avsetter sedimenter i le. 
Korallrelaterte bioklastiske sedimenter representerer områder med lokalt høye avsetningsrater, primært fra biogen produksjon, med en mindre komponent av leire, silt og sand som tilføres med havstrømmer og fanges i skjelettstrukturen til korallene.

Kartleggingen av sedimentasjonsmiljø utføres i henhold til MAREANOS standard for geologisk havbunnskartlegging og godkjente prosedyrer for kartframstilling og kvalitetskontroll.  Modellering av bunnstrømmer viser store variasjoner i strømretning og strømstyrke