Tema i karttjenesten 


Bioklastiske sedimenter

Bioklastiske sedimenter er et begrep benyttet til å beskrive karbonatholdige sedimenter bestående av skjelett/skall fra døde organismer. På kontinentalsokkelen finner vi bioklastiske sedimenter som har et høyt innhold av rester av steinkoraller. Disse sedimentene danner mange steder hauger og rygger, ofte med levende koraller.

12.03.2015

Biomangfold

Biomangfold er et generelt begrep for å beskrive mangfold av livsformer, arter og de samfunn de utgjør.

18.12.2012

Biotoper på havbunnen

Artene som lever på havbunnen er ikke jevnt fordelt, men opptrer flekkvis knyttet til ulike miljø og bunntyper, eller naturtyper. Denne fordelingen er viktig å kjenne til for å kunne forvalte havbunnen på en mest mulig bærekraftig måte.

13.02.2013

Bunnsedimenter (kornstørrelse)

Hva er egentlig materialet som dekker havbunnen, og som gjør at noen områder gir et godt feste for koraller og svamper, mens andre områder vrimler av børstemark og slangestjerner? Bunntypen er viktig i mange sammenhenger - derfor er bunnsedimenter (kornstørrelse) et av MAREANOs mest etterspurte kartprodukter.

11.03.2016

CO2-lagring og klima

CO2 bidrar med ca ¾ av de totale drivhusgassutslippene i Norge. De største utslippene kommer fra smelteverksindustrien, mineralindustrien, kjemisk industri, og gassturbiner for kraftproduksjon på oljeplattformene.

12.12.2012

Dannelse av bunnsedimenter

Sedimentenes sammensetning, hvilke former de danner, og hvordan de ligger i landskapet forteller oss hvilke prosesser som har vært med og dannet havbunnen slik den framstår i dag. 

11.03.2016

Dybdekartlegging

I regi av MAREANO har Kartverkets sjødivisjon ansvar for å skaffe dybdedata i de områdene som skal kartlegges av MAREANO. Dersom det eksisterer dybdedata fra tidligere av tilstrekkelig kvalitet og oppløsning, så benyttes disse.

23.06.2014

Fiskebestander

Kartene over fiskebestandenes utbredelse kan, avhengig av art, vise bestandens utbredelsesområde, overvintringsområde, gyteområde og gytevandring.

12.12.2012

Fiskesamfunn

Kartet ”fiskesamfunn” viser bunnfiskesamfunn i Barentshavet.

03.04.2013

Geofarer
16.03.2009

Gyteområder og petroleumsvirksomhet

Petroleumsaktiviteten øker på norsk sokkel, spesielt i områdene fra Stad og nordover, og Havforskningsinstituttet anbefaler at det utvises spesiell aktsomhet ved vurderingen av åpning av nye petroleumsområder i dette området.

18.12.2012

Havbunnen
24.01.2012

Kaldtvannskoraller

Korallrevene og korallskogene i dypet har mange likhetstrekk med tilsvarende naturtyper i grunne, varme strøk. De fargerike kaldtvannskorall-naturtypene er levested for et fantastisk rikt dyreliv og utgjøres av rundt fem arter hornkoraller og steinkorallen Lophelia pertusa.

04.11.2013

MAREANOs kartklient

Resultater fra MAREANO blir presentert blant annet gjennom et kartbasert grensesnitt. Norsk Marint Datasenter ved Havforskningsinstituttet har utviklet og drifter kartklienten. Utviklingen av den startet i 2005.

12.12.2012

MAREANOs metoder
04.10.2010

Marine landformer

På havbunnen finnes mange forskjellige landformer, og de fleste av disse er skapt av geologiske prosesser. Landformene avslører blant annet hvordan havbunnen er dannet og hvilke sedimentasjonsprosesser som virker der i dag.

04.04.2016

Marine landskap

I MAREANO kartlegges de store trekkene i havbunnstopografien under navnet Marine landskap. Landskapsklassifiseringen foregår gjennom en automatisert GIS-prosess som følger definisjonene til Naturtyper i Norge (NiN). 

04.04.2016

Miljøkjemi og forurensing

Sjøbunnen er mottaker av forurensninger, og sedimentene utgjør et betydelig lager for miljøgifter. Sedimentene kan derfor i lang tid fungere som en kilde til spredning av forurensning i fjordene og for opptak av miljøgifter i organismer. Sjøbunnen er mottaker av forurensninger, og sedimentene utgjør et betydelig lager for miljøgifter. Sedimentene kan derfor i lang tid fungere som en kilde til spredning av forurensning i fjordene og for opptak av miljøgifter i organismer. 

12.04.2016

Modellering av bunnstrømmer

Bunnstrømmer har stor påvirkning på hvordan bunnen ser ut og hvilke dyr som kan leve der. Det er vanskelig å måle bunnstrømmen over store områder, men bedre modeller har nå gjort at disse kan beregnes forholdsvis nøyaktig. I MAREANO brukes resultatene i arbeidet med naturtypekart.

22.04.2015

Pockmarks
13.09.2007

Relativ bunnhardhet

Bunnreflektivitet gir en indikasjon på om bunnen er relativt hard eller myk. Bunnreflektivitet er en type data som samles inn samtidig med detaljerte dybdedata ved hjelp av multistråleekkolodd. Denne typen data er til stor nytte ved framstilling av bunnsedimentkart.

13.04.2016

Sedimentasjonsmiljø

Havbunnen, som de fleste landskap, formes langsomt, og det har tatt tusener av år å komme til dagens tilstand. Kartet over sedimentasjonsmiljø viser hvilke prosesser som påvirker havbunnen i dag.

11.03.2016