Dybdekartlegging

I regi av MAREANO har Kartverkets sjødivisjon ansvar for å skaffe dybdedata i de områdene som skal kartlegges av MAREANO.

Dersom det eksisterer dybdedata fra tidligere av tilstrekkelig kvalitet og oppløsning, så benyttes disse. Kilder for eksisterende dybdedata er Kartverkets sjødivisjon, Forsvarets forskningsinstitutt, Oljedirektoratet, petroleumsindustrien, universiteter, forskningsinstitusjoner og andre. Ny dybdekartlegging i regi av MAREANO har i hovedsak foregått i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (se oversiktskart lenger ned). Sjømålingen gjøres ved hjelp av multistråleekkolodd fra overflatefartøy som vist i illustrasjonen under.


SJØMÅLER: Dybdekartlegging med multistråle-ekkolodd. Bredden på beltet som dekkes på bunn er ca 3,5 x dybden. Illustrasjon: Kartverket

Dybdekartlegging

Ekkolodd

Alle dybdemålinger har siden 2006 vært utført med ekkoloddet EM710 fra Kongsberg Maritim for dyp ned mot 1200 m. Dette gir ca 0,9 m punktavstand på 100 m dyp og 1,8 m punktavstand på 200 m dyp etc. Dette gjør det mulig å lage høyoppløselige terrengmodeller (5 m grid), som kan brukes til å tolke svært detaljerte havbunnsformer (koraller, sandbølger etc).

For områder dypere enn 1000 m, er hovedsaklig ekkoloddet EM300 benyttet og dette gir grovere oppløsning. I 2011 ble også EM302 benyttet for dype områder. EM302 gir i utgangpunktet like mange målepunkter som EM710, men på grunn av dybden blir det lenger avstand mellom hvert målepunkt. EM302 vil gi 12 m punktavstand ved 1500m dyp og 24m punktavstand ved 3000m dyp.

Normalt stilles ekkoloddene inn slik at de måler 60 grader ut fra vertikalen (til hver side), slik at en båtlinje dekker et belte på bunn med bredde 3,5 x dybden, dvs at ved 100m dyp dekkes et belte som er 350m bredt, og ved 200m dyp dekkes et belte som er 700m bredt etc.

Målingene fra ekkoloddene gir også reflektivitetsdata (backscatter) som bidrar med informasjon om havbunnens beskaffenhet (hard eller bløt bunn). Dette gir grunnlag for tolkninger av bl.a. sedimentfordeling og naturtype. Fra og med 2010 er det også samlet inn vannkolonnedata fra ekkoloddene. Dette er refleksjoner fra lydpulsen mens den går gjennom sjøen (før den treffer bunn). Disse dataene kan brukes til å detektere for eksempel gassbobler i vannkolonnen.

Andre instrumenter

I tillegg til ekkolodd er det behov for instrumenter for måling av fartøyets posisjon, fartøyets bevegelse (kurs, fart, hiv, rull og stamp) og lydhastighet i vannet (både ved ekkoloddsvingeren og nedover i vanndypet). Samspillet mellom de forskjellige sensorene er viktig, og monteringen av utstyret må være nøye innmålt i fartøyets koordinatsystem (se flere detaljer i teknisk spesifikasjon for dybdekartlegging i MAREANO).

Værhindring

Store bølger gir dårlige dybdedata, blant annet fordi det dannes luftbobler under fartøyet og dette forstyrrer ekkoloddmålingene. Det kan kompenseres noe ved kun å kjøre målelinjer med bølgene (ikke mot bølgene), benytte mindre åpningsvinkel på ekkoloddet og planlegge mer overlapp mellom båtlinjer. Alt dette vil føre til langsommere fremdrift. Men på et eller annet stadium blir det så mye støy i dataene at sjømålingen må avsluttes, ved hvilken sjøtilstand dette skjer vil blant annet være avhengig av fartøyets størrelse, skrogets utforming og montering av ekkolodd.

Etterprosessering av data

For å få best mulig posisjonering så lastes det ned korreksjonsdata fra GPS-satellitter i ettertid av selve feltarbeidet, og disse brukes til å forbedre posisjonsdataene. Innsamlede dybdedata skal renskes for støy og sjekkes for hull. Dette medfører en del manuelt arbeid, og er derfor en tidkrevende prosess

Kostnader

Sjømåling er kostbart. Prisen er dybdeavhengig og for grunne områder er km2 prisen høyest. Noe av sjømålingen har vært gjennomført med statlige fartøy: Hydrograf (SK Sjø), H.U. Sverdrup (FFI) og G.O. Sars (Havforskningsinstituttet). Men i hovedsak har det vært innkjøpte sjømålingstjenester i internasjonal konkurranse. Omlag 40 % av midlene som har vært bevilget til MARENO er benyttet til dybdekartlegging. Dette omfatter sjømåling (feltarbeid), prosessering (rensking av støy i data), forvaltning av dybdedata, produksjon og formidling av produkter og tjenester.


DEKNINGSKART: Områder som er dybdekartlagt med multistråle-ekkolodd fra år 2005-2016 (ca. 181 700 km2). Oppdatert dekningskart finnes på karttjenestene til MAREANO.

Forvaltning og formidling

Kartverket, ved sjødivisjonen, sin rolle som nasjonal forvalter av dybdedata setter store krav til kvalitetssikring og etablering av dybdedata i hensiktsmessige og moderne forvaltnings- og formidlingssystemer.

Terrengmodeller

Det produseres henholdsvis 5 m, 25 m og 50 m grid fra fulle datasett. Innenfor territorialgrensen er det en begrensning på 50 m i henhold til Forsvarets graderingsbestemmelser. Terrengmodellene er gratis tilgjengelig for Norge digitalt-parter fra geonorge.no. Utenfor Norge Digitalt kan data bestilles mot betaling ved å kontakte Kartverkets formidlingstjeneste på e-post.

WMS

En WMS-karttjeneste med skyggerelieff (skyggelagt bilde av havbunnsterrenget) er laget for å visualisere detaljerte dybdeforhold og havbunnsformer (se illustrasjon over). Det er også laget karttjenester med oversikt over generelle dybdeforhold i norske farvann, samt et innsyn i tilgjengelige dybdedata i Kartverket sin forvaltning. Disse karttjenestene er i bruk i karttjenesten til mareano.no. De fleste wms-tjenestene er åpne, slik at de fritt kan brukes i andre applikasjoner og GIS-verktøy. Se oversikt over åpne visningstjenester hos Kartverket.

Se mer informasjon om produkter og formidling under følgende meny på mareano.no: Datanedlasting | Kartverket.

Norge digitalt / Geonorge

Alle produkter og tjenester er tilgjengelig for nedlasting og bruk gjennom Norge digitalt i henhold til Mareanos datapolitikk. Innsyn i karttjenestene er også tilgjengelig gjennom mareano.no og geonorge.no.

Mareano-standard for dybdekartlegging

Se den tekniske spesifikasjonen for dybdekartlegging i Mareano. De som skal utføre dybdekartlegging for MAREANO må følge denne spesifikasjonen som også kalles ”Mareano-standard for dybdekartlegging”. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til spesifikasjonen, ta kontakt med Arne E. Ofstad og Hanne Hodnesdal i Kartverkets sjødivisjon.