MAREANO får nye oppgaver

I oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten kommer det frem at Regjeringen ønsker at MAREANO skal fullføre kartleggingen i Nordland VI i løpet av året, og at MAREANO skal kartlegge det nye norske området ved grensen mot Russland som utgjør om lag 88 000 km2. All kartleggingen av havbunn i Barentshavet – Lofoten skal være ferdig innen 2020.

Av Beate Hoddevik Sunnset

Reke som sitter på risengrynkorall.
Reke som sitter på risengrynkorall.

- Dette vil være en stor utfordring for MAREANO-programmet som vi tar sikte på å komme i mål med. Da tenker jeg særlig på innsatsen fra Norges Geologiske Undersøkelser, Havforskningsinstituttet og ikke minst Statens Kartverk Sjø i forbindelse med fullføringen av arbeidet i Nordland VI allerede i inneværende år, sier direktør Aksel Eikemo, Fiskeridirektoratet, som er leder av MAREANOs programgruppe.

Bunnkartleggingen langs eggakanten og i andre områder der det med stor sannsynlighet kan forventes å finne forekomster av koraller eller andre sårbare bunnlevende organismer eller naturtyper skal også prioriteres.

Bunnkartleggingsprogrammet MAREANO ble startet i 2005 for å tette kunnskapshullene som ble oppdaget i arbeidet med den første versjonen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. I oppdateringen av forvaltningsplanen kommer det frem at en del av disse kunnskapshullene er tettet. Alle resultatene fra MAREANO er presentert på nettsidene i form av kart, bilder og tekst.

MAREANO finansieres hovedsakelig gjennom årlige, direkte bevilgninger på Statsbudsjettet, i tillegg til at partnerne i programmet bidrar med en egenandel. I år er det bevilget 52,5 millioner kroner til MAREANO.

kart
Kartet viser den nye delelinjen mellom Norge og Russland.