Årsrapporter

Årsrapport 2018

Les hele rapporten (pdf).

Denne rapporten gir en oversikt over kartlegging gjennomført og resultater/leveranser fra programmet i 2018.

Prøveinnsamling i 2018:

Kartlegging av dybde/batymetri:

 • Svalbard: Sokkelkant, Rijpfjorden transekt og Kongsfjordentransekt 3 702 km2
 • MAREANO øst 250 km2 Kvitøyrenna 5 491 km2
 • Sokkel Norskehavet 9 241 km2

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking:

 • Kongsfjorden indre (indre del), Svalbard: Dyp fjord 184 km2
 • Kongsfjorden indre (indre del), Svalbard: Grunne områder ca 50 km2
 • Rijpfjorden indre (indre del+ytre del+farled), Svalbard: Dyp fjord 805 km2
 • Rijpfjorden indre (indre del), Svalbard: Grunne områder ca 50 km2

Nytt i 2018:

 • Metodikk for visuell observasjon (video) av havbunnen er endret. Lengden på videolinjer er redusert fra 700 til 200 m, men samtidig er antall videolinjer doblet. En geograbb blir samlet inn i enden av hver videolinje om bunnsubstratet tillater det.
 • Fra 2018 brukes 0.1 m2 grabb for biologisk prøvetaking ned til 500 m dybde. Ny metode inkluderer 5 godkjente grabbskudd på hver fullstasjon.
 • Mikroplastprøver tas ut fra multikjerne. Ny prosedyre for uttak av prøver er etablert.
 • Nye miljøgifter tas fra overflatesediment. Ny prosedyre for uttak av prøver er etablert.
 • E-DNA samles inn og analyseres fra vann og sedimentprøver.
 • Fjordkartlegging er gjennomført med høyere tetthet av stasjoner enn standard Mareano-innsamling for å fange opp høyere grad av heterogenitet i sjøbunnsmiljøet.
 • Naturtypekartlegging i Kongsfjorden og Rijpfjorden etter DN’s Håndbok 19.

Formidling av resultater 2018:

Årsrapport 2017

Les hele rapporten (pdf).

MAREANO-programmet har i 2017 gjennomført følgende oppgaver i henhold til Aktivitetsplan:

 • Innsamling av dybdedata i MAREANO øst1 , Svalbard (sokkelkant og Rijpfjorden) og i transektet Bjørnøya til dyphavet. Grunnet mye sjøis i 2017 var det ikke mulig å sjømåle alle utpekte områder nord for Svalbard. Erstatningsområder ble tatt i bruk og i tillegg ble det sjømålt i deler av Kirkegården (Barentshavet). Tilsammen ble det innsamlet dybdedata fra 19 579 km2.
 • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata fra MAREANO øst (17 670 km2) og fra transektet Nordkapp-Sørkapp (5000 km2), pluss to bokser på sokkelkanten utenfor sørvestlige Spitsbergen (1 250 km2). Bunnkartlegging ble avkortet med 11 døgn da forskningsfartøyet på siste toktet ble rekvirert til å bistå en redningsoperasjon.
 • Formidling av resultater gjennom

Det er bl.a. produsert nye batymetri- og terrengkart, geologiske og biologiske kart som inkluderer bunntyper, landskap, naturtype- og biotopkart, sårbare biotoper, marint søppel, trålspor, produktivitets- og artsdata (www.mareano.no).

Pilotprosjektet «Mikroplast i bunnsedimenter» ble fullført i 2017. Prosjektet gav slående resultater som viste forekomster av mikroplast i alle analyserte prøver. Les mer i prosjektrapporten

Det ble i 2017 totalt bevilget 106,585 mill kr til MAREANO (68 mill. kr fra NFD og 38,585 mill kr fra KLD). De regnskapsførte kostnadene i 2017 var totalt på 105,361mill. kr.

Det totale budsjettet for 2017 inklusive overføringer på 21,748 mill kr fra 2016, var 128,333 mill kr, hvorav kr 125,266 mill. var fordelt på aktiviteter i revidert AP 2017. Grunnet avkortet innsamlingsprogram ble samlet overføring fra 2017 til 2018 på kr 22,972 mill.

Årsrapport 2016

Les hele rapporten (pdf).

MAREANO-programmet har i 2016 prioritert følgende oppgaver:

 • Innsamling av dybdedata henholdsvis i MAREANO øst2 og på strekningen Nordkapp (i Finnmark) og Sørkapp (på sørspissen av Spitsbergen på Svalbard), 9698 km2. I tillegg ble det sjømålt farled til Rijpfjorden (Svalbard).
 • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata fra transektet Bjørnøyrenna-Kong Karls Land (5850 km2) i Barentshavet. Et planlagt tokt til MAREANO øst måtte kanselleres på grunn av ufoutsette reperasjoner på tiltenkt fartøy.
 • Formidling av resultater gjennom

Det er bl.a. produsert nye batymetri- og terrengkart, geologiske og biologiske kart som inkluderer bunntyper, landskap, naturtype- og biotopkart, sårbare biotoper, marint søppel, trålspor, produktivitets- og artsdata (www.mareano.no).

Det ble i statsbudsjettet for 2016 bevilget kr 98,932 mill. til MAREANO.

Årsrapport 2015

Les hele rapporten (pdf).

MAREANO-programmet har i 2015 prioritert følgende oppgaver:

 • Innsamling av dybdedata henholdsvis i Barentshavet øst og på strekningen Bjørnøyrenna – Kong Karls land.
 • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata fra henholdsvis midtnorsk sokkel i Norskehavet (nord og sør for Skjoldryggen, stripe øst for Storegga Nord) og i Barentshavet øst.
 • Formidling av resultater gjennom
  • www.mareano.no
  • www.geonorge.no
  • EMODnet (batymetri, geologi, biologi, biotoper/naturtyper)
  • www.vannmiljo.miljodirektoratet.no
 • Planlegging og gjennomføring av MAREANO-konferanse 2015.

Det ble samlet inn dybdedata fra i alt 12 988 km2 hvorav 2 239 km2 i Norskehavet og 10 749 km2 i Barentshavet. Geologisk, biologisk og kjemisk datainnsamling ble foretatt fra et areal på 17 130 km2, hvorav 7 130 km2 ble innsamlet i Norskehavet og 10 000 km2 i Barentshavet.

MAREANO har i løpet av 2015 opparbeidet data innsamlet i 2012–2015. Det er bl.a. produsert nye batymetri- og terrengkart, geologiske og biologiske kart som inkluderer bunntyper, landskap, naturtype- og biotopkart, sårbare biotoper, marint søppel og artsdata (www.mareano.no).

Det ble i statsbudsjettet for 2015 bevilget kr 93,994 mill. til MAREANO.

Årsrapport 2014

Les hele rapporten (pdf).

MAREANO-programmet har i 2014 prioritert følgende oppgaver:

 • Innsamling av dybdedata i Barentshavet øst og midtnorsk sokkel i Norskehavet.
 • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata fra midtnorsk sokkel i Norskehavet, i Barentshavet øst og de kystnære havområdene utenfor Finnmark.
 • Rapportering av resultater gjennom www.mareano.no, Norge digitalt (www.geonorge.no), planlegging av 2015-aktivietetene og gjennomføring av workshop om strategi for innsamling av bunndata ved eventuell MAREANO-aktivitet i Svalbard-kysten.

Det ble samlet inn dybdedata fra i alt 27 918 km2 hvorav 16 475 km2 i Norskehavet og 11 443 km2 i Barentshavet. Noen av områdene var forsinket fra 2013. Geologisk, biologisk og kjemisk datainnsamling ble foretatt fra et areal på 21 305 km2, hvorav 4 990 km2 ble innsamlet i 2013 i Norskehavet og utenfor Finnmark pga. gode værforhold og derved økt toktkapasitet. I 2014 ble data fra 4 400 km2 forhåndsinnsamlet Barentshavet øst av samme grunn.

MAREANO har i løpet av 2014 opparbeidet data innsamlet i 2012 og 2013. Blant annet er det produsert nye bathymetri- og terrengkart, geologiske og biologiske kart som inkluderer bunntyper, landskap, naturtype- og biotopkart, samt sårbare biotoper, alt presentert på www.mareano.no.

Det ble i statsbudsjettet for 2014 bevilget kr 91,7 mill. til MAREANO. I tillegg ble det avsatt kr 3,7 mill. i egeninnsats fra de utøvende institusjoner. MAREANOs totalt budsjett-ramme for 2014 var derved kr 95,4 mill.

Årsrapport 2013

Les hele rapporten (pdf).

MAREANO-programmet har i 2013 prioritert følgende oppgaver:

 • Innsamling av dybdedata i Barentshavet sørøst og midtnorsk sokkel i Norskehavet.
 • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata fra midtnorsk sokkel i Norskehavet og Barentshavet sørøst.
 • Rapportering av resultater gjennom www.mareano.no, Norge digitalt (www.geonorge.no) samt resultatleveranser til oppdatering av Forvaltningsplan for Norskehavet.

Dybdedata ble samlet inn i alt 26 805 km2 i hvorav 7 008 km2 i Norskehavet og 19 797 km2 i Barentshavet, mens det ble samlet inn bio-geo-kjemi-data fra et areal 28 925 km2 hvorav 12 000 km2 ble innsamlet i Barentshavet sørøst og 16 925 km2 fra midtnorsk sokkel i Norskehavet. I tillegg ble det samlet inn data ekstraordinært fra et totalt areal på 6.000 km2, opprinnelig planlagt for prøvetaking i 2015–2016, utenfor Finnmarkskysten og midtnorsk sokkel. Den ekstraordinære feltinnsatsen var mulig pga. gode værforhold.

MAREANO-programmet hadde i 2013 et budsjett på kr 93,2 mill., mens det totale regnskapet viser 102,9 mill. på grunn av større egenandel enn budsjettert og innsats finansiert av overførte midler fra 2012.

Årsrapport 2012

Les hele rapporten (pdf).

MAREANO-programmet prioriterte følgende oppgaver i 2012:

 • Innsamling av dybdedata i det tidligere omstridte området i Barentshavet (TOO) og midtnorsk sokkel i Norskehavet.
 • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata (fysisk prøvetaking) på Nordland VI
 • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata på midtnorsk sokkel i Norskehavet. Videodata var prioritert på grunn av behovet for å levere mest mulig resultater innen september 2013 til oppdateringen av Forvaltningsplan for Norskehavet.
 • Rapportering av resultater gjennom www.mareano.no, gjennomføring av internasjonal workshop om metoder knyttet til havbunnskartlegging og innsamling av bunndata, samt produksjon av en engelsk MAREANO-brosjyre.

I 2012 ble det totalt samlet inn bio-geo-data fra et areal på 7500 km2 i Norskehavet, mens innhenting av tapte prøvetakingsstasjoner fra foregående år på Nordland VI foregikk på store deler av dette området som totalt er på ca. 23 000 km2. Dybdedata ble samlet inn fra et totalt areal på 28 370 km2.

MAREANO-programmet hadde i 2012 et budsjett på kr 106,4 mill., hvorav kr 36 mill. var øremerket dybdemålinger i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

Årsrapport 2011

Les hele rapporten (pdf)

Sammendrag:
MAREANO-programmet har i 2011 prioritert følgende oppgaver:

 • Innsamling av geo-bio-kjemi-data utenfor Finnmark og i Nordland VI, derav 6 700 km2 ekstrainnsamling finansiert over revidert statsbudsjett 2011, samt dybdemålinger av 23 640 km2 inkludert 8 051 km2 i det tidligere omstridte området i Barentshavet (TOO).
 • Rapportering av resultater fra formidling og rapportering gjennom www.mareano.no, Norge digitalt www.geonorge.no og MAREANOs brukerkonferanse den 2. november, samt produksjon av ny brosjyre.

Totalt ble det i 2011 samlet inn bio-geo-data fra et 21 700 km2 stort areal, mens dybdedata ble innsamlet fra et areal på 23 640 km2. MAREANO-programmet hadde i 2011 et totalt budsjett på kr 103,4 mill. Dette fordelte seg på kr 52,4 mill. i ordinær bevilgning over statsbudsjettet og 44 mill. i revidert statsbudsjett. I tillegg ble det lagt inn kr 7 mill. som egenfinansiering fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse.

Årsrapport 2010

Les hele rapporten (pdf)

Sammendrag:
MAREANO-programmet har i 2010 prioritert følgende oppgaver:

 • Rapportering av resultater fra Nordland VII, Troms II, Tromsøflaket og Eggakanten.
 • Formidling og rapportering av MAREANO-resultater gjennom www.mareano.no, fellesrapporten fra Faglig forum, overvåkingsgruppen og risikogruppen i forbindelse med revisjon av forvaltningsplanen for Barents-havet, MAREANOs brukerkonferanse den 6. mai og MAREANOs bokutgivelse.
 • Innsamling av nye dybdedata og geo-bio-data fra gjenstående områder i Troms III, Nordkapp-transektet og Nordland VI.

Totalt ble det i 2010 samlet inn bio-geo-data fra et 16 000 km2 stort areal, mens dybdedata ble innsamlet fra et areal på 7 069 km2. I tillegg ble det innhentet dybdedata fra Statoil innsamlet i 2003.

MAREANO-programmet hadde i 2010 et totalt budsjett på kr 60,42 mill, hvorav kr 51,4 mill. ble bevilget over statsbudsjettet fra Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet. Det resterende, kr 10,59 mill., ble bevilget som egenfinansiering fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse. Fremdrift og ressursbruk er i all hovedsak i samsvar med aktivitetsplanen for 2010 og tilhørende vedtak i styringsgruppen.

Årsrapport 2009

Les hele rapporten (pdf)

Sammendrag: For 2009 ble det bevilget 51,5 mill. kroner over statsbudsjettet til MAREANO-programmet. Midlene ble i utgangspunktet fordelt mellom de tre utøvende partene med 14,17 MNOK til Statens kartverk Sjø (SKSD), 14,17 MNOK til Norges geologiske undersøkelse (NGU) og 23,17 MNOK til Havforskningsinstituttet (HI). Disse ressursene ble benyttet til kartlegging av dyp og bunnterreng ved Eggakanten og Troms II. Videre til prosessering og analyser av biologiske, geologiske og forurensningsmessige registreringer, samt prøvetakinger i felt fra Eggakanten og Nordland VII. De bevilgede midlene har også gått til investeringer i feltutstyr, opparbeiding og prosessering av feltdata innsamlet i perioden 2007–2009, samt drift og oppdatering av resultater på MAREANOs publiseringsportal, www.mareano.no.

Det ble i 2009 samlet inn dybdedata over et areal på 13 700 km2. Øvrig feltarbeid ble utført over to toktperioder på til sammen 43 døgn, der 16 000 km2 ble dekket. Det ble samlet inn data fra 126 videostasjoner, 26 grabb-, 22 bomtrål-, 18 slede-, 21 boxcorer- og 13 multicorer-stasjoner. På grunn av tekniske problemer og dårlig vær ble planlagt prøvetaking på Troms III ikke gjennomført.

Totalt har MAREANO hittil feltkartlagt om lag 48 000 km2 i det definerte MAREANO-området i Barentshavsområdet og områdene utenfor Lofoten og Vesterålen som i alt utgjør 162 000 km2.

Arbeidsåret 2009 markerte avslutningen av feltaktivitetene knyttet til Eggakanten, Troms I (Tromsøflaket), Troms II og Nordland VII. Gjennomførte prosesseringer og analyser bl.a. utført i 2009 av det innsamlete materialet danner grunnlag for MAREANOs faglige bidrag til revisjonen av Forvaltningsplanen for Barentshavet i 2010–2011. Videre danner aktivitetene i 2009 vesentlige deler av grunnlaget for MAREANOs bokutgivelse "Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten".

Detaljert opparbeidelse av biologisk materiale inkludert video fra 2007 ble avsluttet i arbeidsåret sammen med deler av materialet innsamlet i 2008. De viktigste geologiske havbunnskartene for Eggakanten ble publisert i 2009, sammen med oppdaterte kart over Troms II og Nordland VII basert på datainnsamlingen fra dypt vann. Naturtypeanalyse på natursystemnivå (nivå i Naturtyper i Norge-systemet) basert på labdata for vestlige deler av Tromsøflaket ble publisert i 2009. Karttjenester for tungmetaller og tjeneste for nedlasting av kart på nettportalen, samt kart med skyggerelieff av havbunnen, er forskjøvet til 2010. På grunn av forsinket opparbeiding av bunnfauna blir temakart inkl. naturtypekart for resultatvisning forskjøvet i tid til 2010. Det samme gjelder kart for oseanografiske data.

Årsrapport 2008

Sammendrag: I 2008 ble det sjømålt 24316 km2 havbunn i regi av SKSK innen de prioriterte områdene Troms II og Nordland VII, dette inkluderer 10 690 km2 som ble planlagt og finansiert i 2007. Det ble gjennomført to felles (HI/NGU) tokt for kartlegging av bunntyper, biologi og forurensning i Troms II og Nordland VII i 2008. Iht. de prioriteringene som er gitt i
Virksomhetsplanen for MAREANO 2008 har NGU laget akustiske tolkningskart og fremstilt havbunnskart for Troms II og Nordland VII. NGU har i 2008 publisert havbunnskart for vestlige deler av Tromsøflaket, Troms II og utenfor Vesterålen fra kysten til eggakanten, og indre deler av Nordland VII. Tolkningskart fra kysten til eggakanten av Nordland VII, og de dypere delene av Troms II og Nordland VII, ble ferdigstilt i 2008 etter oktober-toktet.

Naturtypekart for Tromsøflaket er produsert i samarbeid mellom NGU og HI. Resultatene er presentert og publisert på en rekke konferanser og møter. HI har arrangert og gjennomført to tokt for kartlegging av geologi, biologi og miljøgifter. HI har analysert videoopptak og faunaprøver fra Troms II og Nordland VII og presentert resultater på MAREANO sin hjemmeside på internett (www.mareano.no) i form av kart og tekst. Resultater fra visuelle observasjoner av bunntyper i felt fra samtlige undersøkte lokaliteter i 2008 er fremstilt på kart. En gruppe for datahåndtering og informasjon med medlemmer fra alle de tre institusjonene har videreutviklet kartinnsynsløsningen i webportalen. Samarbeid med prosjektet Marin arealdatabase har vært viktig for å sikre et helstøpt nettsted og brukervennlige tjenester. Nye data er gjort tilgjengelig på WMS-format, bl.a. kart for utbredelse av korallrev, biomasse, forurensning, biologisk mangfold og dominerende fauna/naturtyper. I forbindelse med toktene ble rapporter fra felt gjort hurtig tilgjengelig på webportalen, og aktivt arbeid mot media ga MAREANO god pressedekning. Resultatene for uorganiske og organiske forurensningsstoffer er rapportert til Overvåkningsgruppen/Faglig Forum for Forvaltningsplanen.

Les hele rapporten (pdf)

Årsrapport 2007

Sammendrag: I 2007 ble det sjømålt 5000 km2 havbunn i regi av SKSK innen de prioriterte områdene Troms II og Nordland VII. Dette representerer en forsinkelse som skyldes værhindringer og tekniske komplikasjoner. De gjenstående områdene vil ferdigstilles i 2008, iht. leveranseforpliktelser. Det ble gjennomført to felles (HI/NGU) tokt for kartlegging av bunntyper, biologi og forurensning i Troms I, II og III og Nordland VII i 2007. Iht de prioriteringene som er gitt i Virksomhetsplanen for MAREANO 2007 har NGU laget akustiske tolkningskart og fremstilt havbunnskart for vestlig del av Tromsøflaket, Troms II og Nordland VII. Havbunnskartene for Troms II og Nordland VII ble avsluttet noe forsinket i februar 2008. HI har analysert videoopptak og faunaprøver fra Tromsøflaket og presentert resultater på MAREANO sin hjemmeside på internett (www.mareano.no) i form av kart og tekst. Resultater fra visuelle observasjoner av bunntyper i felt fra samtlige undersøkte lokaliteter i 2007 er fremstilt på kart.

En gruppe for datahåndtering og informasjon med medlemmer fra alle de tre institusjonene har konsentrert seg om å etablere nye nettsider for MAREANO og videreutvikle kartinnsynsløsningen i webportalen. Samarbeid med prosjektet Marin arealdatabase har vært viktig for å sikre et helstøpt nettsted og brukervennlige tjenester. En ny webportal-design ble lansert ved HIs overtagelse av MAREANO-webportal i februar. Nye data er gjort tilgjengelig på WMS-format, bl.a. kart for utbredelse av korallrev, biomasse, forurensning, biologisk mangfold og dominerende fauna/naturtyper. I forbindelse med toktene ble rapporter fra felt gjort hurtig tilgjengelig på webportalen, og aktivt arbeid mot media ga MAREANO god pressedekning. NGU har opprettet en database for uorganiske miljøgifter og sedimentegenskaper, samt produsert kart over nivåer av uorganiske miljøgifter i sedimentene (jfr rapport til Overvåkningsgruppen for Forvaltningsplanen). I Virksomhetsplanen for MAREANO 2007 er det satt opp at NGU skal ha karttjenester for 5 ulike havbunnskart for Tromsøflaket, Troms II og nordlig del av Nordland VII, og for miljøgifter i sedimenter. På grunn av litt forsinkelser i fremstillingen av grunnlagskart, er publisering av havbunnskart forskjøvet til henholdsvis januar og mars 2008. Publisering av miljøgiftkart er forskjøvet til mars 2008.

Les hele rapporten (pdf)

Årsrapport 2006

Les hele rapporten (pdf)

Statusrapport 2006

Les hele rapporten (pdf)

 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no

Kontakt

Beate Hoddevik.jpg

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Frithjof Moy.jpeg

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024