Gå til hovedinnhold

2005-2011

I 2011 ble det samlet inn geo-, bio- og kjemi-data utenfor Finnmark og i Nordland VI, og dybdedata fra Nordland VI og i det tidligere omstridte område i Barentshavet. Eksterne dybdedata ble mottatt fra Statoil og Universitetet i Tromsø. Det er produsert og publisert endelige skyggerelieff-kart for dybdedata innsamlet i 2010, mens foreløpige kart er lagt ut for arealer målt i 2011 i Nordland VI.

Landskapskart basert på 2010-data er publisert slik at områdene Nordland VII, Troms II, Eggakanten, Tromsøflaket og store deler av troms II er dekket. Videre er kart for bunnsedimenter og sedimentasjonsmiljø for data innsamlet i 2010 og dels 2011 er publisert (Eggakanten, Troms III og Finnmark). Resultatene fra kjemiske analyser i overflatesedimenter fra prøver tatt i 2010 er lagt ut på www.mareno.no. Data om artsmangfold og registreringer av trålspor fra video er gjort tilgjengelig for data innsamlet i 2010 og 2011. Data om artsmangfold og biomasse fra tradisjonelle redskaper (slede, bomtrål og grabb) er publisert på www.mareano.no for områder innsamlet t.o.m. 2009. Som i tidligere år er bio-data er levert til OSPAR, ICES og EU-prosjektet MESMA, og vi har videreført samarbeid med institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

2010

2010 ble det foretatt dybdekartlegging og biologisk-geologisk kartlegging i en nordgående korridor utenfor Nordkapp i Finnmark (Nordkapp-transektet), Troms III og deler av Nordland VI. Dermed er kartleggingen på bankene utenfor Troms fullført. Det ble produsert kart over sårbare naturtyper i Eggakanten, Troms III, Troms II og Nordland VII. Resultater fra analyser av bunnsedimenter (tungmetaller, hydrokarboner) i områder som ble kartlagt i 2009 ble lagt ut på mareano.no. Videre ble geologiske havbunnskart og foreløpige natursystemkart basert på 2009-innsamlingene lagt ut sammen med landskapskart fra Tromsøflaket, Troms II, Eggakanten og Nordland VII (data innsamlet 2005-2009).

I tillegg til rapporteringer til Faglig forum i forbindelse med revisjonsarbeidet tilknyttet Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, ble MAREANO-boka lagt frem under MAREANOs brukerkonferanse i juni. Også en rekke resultatkart ble produsert og lagt ut på nettsidene.

2009

2009 ble dybdekartlegging innen de prioriterte områdene Eggakanten og Troms III fullført. Også feltkartleggingen for biologi, geologi og forurensning innen de prioriterte områdene Troms II, Nordland VII og Eggakanten ble fullført. Følgende kart ble lagt ut på www.mareano.no:

  • Geologi for Tromsøflaket, Troms II, og Nordland VII og Eggakanten.
  • Naturtypeanalyse på natursystemnivå for østlige deler av Tromsøflaket.
  • Skyggerelieffkart for alle områder som var dybdekartlagt, og kart over miljøgifter for prøvene innsamlet i 2006-2008.

Resultater ble rapportert til Overvåkningsgruppen/Faglig Forum for Forvaltningsplanen.

2008 - 2005

2008 ble dybdekartlegging med multistråle-ekkolodd og kartlegging av bunnforhold og fauna videreført i Troms II og Nordland VII. Det ble produsert naturtypekart for Tromsøflaket, og nye data ble gjort tilgjengelig på WMS-format (bl.a. kart for utbredelse av korallrev, biomasse, forurensning, biologisk mangfold og dominerende fauna/naturtyper). Resultater ble rapportert til Overvåkningsgruppen/Faglig Forum for Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

2007 ble dybdekartlegging og kartlegging av bunnforhold og fauna gjennomført på Tromsøflaket, Troms II og Nordland VII i henhold til gjeldende prioriteringer.

2006 var det første året MAREANO var fullt operativt. Kartleggingsarbeidene ble da gjennomført på Tromsøflaket.

2005 startet MARENAO opp med dybdekartlegging av 984 km2 på Tromsøflaket.