Gå til hovedinnhold

Tjenester fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet gir tilgang til temadatasett gjennom karttjenester etter standarden Web Map Services (WMS) og Web Features Services (WFS) eller nedlasting av temakartdata. Tjenestene gjør det enkelt å inkludere temakartene i egne kartløsninger eller verktøy for geografiske informasjonssystemer (GIS).

Tjenestene kan fritt brukes under følgende vilkår:

  • Ønsker kunden/brukeren å inkludere Havforskningsinstituttet karttjenester/data i egne løsninger skal de tilrettelagte karttjenestene benyttes direkte. Registreringsskjema bør også fylles ut.
  • Ved bruk av våre karttjenester/data skal kilde alltid oppgis.
  • Dersom karttjenestener/data ønskes brukt til kommersielle formål, må Havforskningsinstituttet kontaktes.

URL for tilkobling til WMS og WFS server: http://maps.imr.no/geoserver/ows?

For nedlasting av data gå til http://maps.imr.no/geoserver/web/
Velg -layer preview – søk etter kartlaget du ønsker å laste ned, i boksen Select one gå helt nederst og velg shape file.

Merk: Firefox anbefales ved nedlasting.

Filer kan også bestilles på nmd_gis@imr.no.

For å se hvilke temakart som er tilgjenglig, bruk kartklientene:

Metadata til en del kartlag er tilgjengelig på: http://crius.nodc.no:8080/geonetwork/srv/en/main.home

Se Havforskningsinstituttet sin kartkatalog for MAREANO dersom du ønsker en oversikt over alle MAREANO-kartlag fra Havforskningsinstituttet.

Artsdatabasen Marbunn

I Marbunn får du tilgang til metadata om tokt og stasjoner som har blitt undersøkt gjennom MAREANO og mulighet til å laste ned denne informasjonen. Informasjonen blir vist på kart og kan lastes ned på en excel-fil.

Metadatabase for fauna og miljødata

Oversikt over hvilke av datasett i Havforskningsinstituttet sin metadatabase som inneholder resultater fra MAREANO.

Modellering av bunnstrømmer

Modellresultatene fra NorKyst-800 er tilgjengelig både som timesverdier og døgnverdier for årene 2009 og 2010. På grunn av de store datamengdene, oppbevares modellresultatene på superdatamaskinen Hexagon ved Universitetet i Bergen, men de er tilgjengelige ved forespørsel. Forespørsel om tilgang til modellresultater kan rettes til Vidar S. Lien eller Jofrid Skardhamar, begge ved Havforskningsinstituttet.

Rådata for grabb-rapport av april 2018

På oppdrag fra Mareanos programgruppe leverte Havforskningsinstituttet i april 2018 en rapport der de kvantitative fangstegenskapene for liten og stor grabb ble sammenlignet. Liten grabb samler inn sedimenter fra et bunnareal på 0,1 m2, mens stor grabb har et innsamlet areal på 0,25 m2. Bakgrunnen for prosjektet er at Mareano siden oppstarten i 2006 og frem til og med 2017 har benytter stor grabb i sin kartlegging av norske havområder, og det har vært behov for å finne ut om Mareanos grabbresultater kan sammenlignes med data innsamlet med liten grabb av petroleumsindustrien i forbindelse med overvåking av forurensing rundt offshore installasjonene på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone. Undersøkelsen er gjennomført for å klargjøre om Mareanos faunadata innsamlet med grabb kan bidra med grunnlagsdata for petroleumsindustriens rutinemessige offshore-overvåking.

Datakilder

Havforskningsinstituttet
Bestill kartdata
Havforskningsinstituttet
55 23 53 43

Kartverket
Bestill dybdedata
Kartverket sjødivisjonen
51 85 88 23

Norges geologiske undersøkelse
Bestill geologiske data
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
73 90 42 75
908 61 113

Kommunikasjonsansvarlig
Beate Hoddevik
Havforskningsinstituttet
908 21 630