Gyteområder og petroleumsvirksomhet

Temakartet Olje og fisk viser oljefelt langs norskekysten og gyteområdene for barentshavtorsken og norsk vårgytende sild. De grønne pilene viser Kyststrømmen.

Olje og fisk

De viktigste fiskeslagene i Nordøst-Atlanteren gyter i tilknytting til vår kyst, og egg og larver transporteres med Kyststrømmen til oppvekstområdene i Barentshavet og ved Svalbard.

Bestanden av norsk vårgytende sild gyter langs hele kysten fra Møre til Vesterålen. Om våren driver store konsentrasjoner av sildelarver nordover med Kyststrømmen. De store torskefiskbestandene i Barentshavet vandrer til Lofoten, Vesterålen og sørlige del av Troms for å gyte i februar – april. Torsken trekker til Lofoten, mens sei og hyse gyter langs den smale kontinentalskråningen utenfor Lofoten - Vesterålen.