Fiskebestander

Kartene over fiskebestandenes utbredelse kan, avhengig av art, vise bestandens utbredelsesområde, overvintringsområde, gyteområde og gytevandring. Merk at kartene er veiledende. Det vil alltid være mulig å påtreffe noen få individer av en art utenfor området som er avmerket på kartet. Det vil også være variasjon i utbredelse fra år til år, for eksempel på grunn av endringer i temperaturen i havet.

Utbredelse av nordøstarktisk torsk

Overvintringsområde
Der fisken oppholder seg gjennom vintersesongen. Typisk for denne fasen er at fisken er lite aktiv og tar i liten eller ingen grad til seg føde.

Beiteområde
Der fisken oppholder seg i beitesesongen, som varierer noe fra art til art og fra område til område. Fisk som lever av dyreplankton, vil beite når det er tilgang på slik føde, dvs. fra sent om våren til ut på høsten. Fisk som spiser annen fisk eller bunndyr, kan ha en lengre beitesesong, men denne vil gjerne være begrenset av manglende lys om vinteren i nordlige områder. I noen områder kan også lave temperaturer sette en grense for om fisk kan fordøye mat eller ikke.

Oppvekstområde
Dette er også et beiteområde, men kun for yngel og ungfisk. Noen bestander har et vandringsmønster som gjør at de voksne individene beiter i et annet område enn de tidlige livsstadiene gjør. En slik separasjon av stadiene kan minske problemet med kannibalisme (dvs. at eldre fisk spiser yngel av egen art), og kan også være betinget av at mattilbudet er forskjellig i de ulike områdene. Delingen er ikke nødvendigvis bare geografisk, men kan like gjerne være et skille mellom pelagisk levevis (oppe i vannmassene) for yngel og demersal levevis (nær bunnen) for de.

Gyteområde
Der fisken oppholder seg i gytetiden, som for de fleste bestander i våre farvann forekommer i tidsrommet februar-juni. Noen få bestander gyter om sommeren eller høsten. Som oftest er gytesesongen relativt avgrenset både i tid og rom.

Gytevandring
Pilene viser typiske vandringsruter fra beite- eller overvintringsområdet til gyteområdet.
 
For de kartene som bare har to koder viser Utbredelsesområde hvor fisken oppholder seg utenfor gytetiden.