Workshop forskning og verdiskaping

Forskning og verdiskaping tilknyttet MAREANO Workshop på NGU, Trondheim 11. juni 2008

MAREANO-programmet er et tverrsektorielt initiativ som har som mål å kartlegge og gjennomføre grunnleggende studier av havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø og systematisere informasjonen i en arealdatabase for norske kyst- og havområder. MAREANO skal bidra til en helhetlig forvaltning av det marine miljø, gjennom å produsere kunnskap som skal ligge til grunn for arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet. Målet er å øke kunnskapsgrunnlaget for en økosystembasert forvaltning av marine levende ressurser og miljø gjennom kartlegging, tilstandsvurdering og overvåking av benthiske naturtyper.

MAREANO skal stimulere og initiere til F&U-samarbeid med utgangspunkt i ny informasjon fra kartleggingen eller informasjon fra Norske havområder tilgjengelig i databaser. Et viktig forskningsområde som er foreslått av NFR i programmet Havet og Kysten er behovet for økt forståelse av bunnhabitatenes betydning for fordeling av benthiske organismesamfunn og disse samfunnenes rolle i marine økosystemer.

Forskning i tilknytning til MAREANO kan enten foregå som samarbeid med de tre institusjonene som gjennomfør innsamling av data og kartlegging eller som frittstående forskning basert på offentlig tilgjengelig data fra MAREANO. Når det gjelder dette samarbeid er det flere områder som er aktuelle, fra dataformidling til studentoppgaver, og til direkte vitenskapelig samarbeid i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, for å nevne noe.

Kunnskap og data kan også brukes i andre sammenhenger enn økosystembasert forvaltning og forskning. Viktige næringer som fiskeri- og oljenæring vil ha stor nytte av dataene som samles og kunnskapen som produseres. Kanskje vil noen aktører se et potensial for verdiskaping på data fra MAREANO. Dette vil også bli adressert på workshop’en.

Med dette som bakteppe inviterer programgruppen i MAREANO inn til en workshop med følgende formål:

  • Stimulere til initiering av forskning i tilknytning til kartleggingen som gjennomføres av MAREANO og arbeidet med forvaltningsplaner for alle havområder
  • Stimulere til rekruttering innen marin forskning
  • Stimulere til annen forskning og verdiskapning basert data fra MAREANO

I etterkant av workshopen tar vi sikte på å etablere direkte dialog med relevante forskningsmiljøer, og få til samarbeid på ulike plan.

Presentasjonene som ble holdt på workshop'en (pdf):

Velkommen

Program

Mareano aktiviteter og strategi - Lene Buhl-Mortensen (Havforskningsinstituttet)

Forskning og verdiskapning tilknyttet Mareano - Trine Bekkeby (NIVA)

ARCTOS

Samarbeid mellom MAREANO og Forskerskolen i arktisk marin geologi og geofysikk - Morten Hald (UiT)

UiO - Ketil Hylland

Taksonomi, systematikk og miljøovervaking - en framtidsvisjon - Christoffer Schander (UiB)