Aktiviteter

Aktivitetsplanen for 2018 bygger på en versjon av langtidsplan fra april 2017, og inneholder foreløpige skisser for 2019 og 2020.

alt

Områder som dybdekartlegges i Barentshavet 2018 og mulige områder som er aktuelle fra 2019. Endringer kan komme da feltarbeid 2017 er ikke avsluttet, det gjenstår å sjømåle noen av områdene nord for Svalbard og i MAREANO øst. Områdene som står på planen etter 2018 kan brukes som reserveområder i 2018.

alt

Områder for feltinnsamling av geologiske, biologiske og kjemiske prøver/data i Barentshavet 2018 (blå) og senere (rød). Blå bokser med nummer er sokkelkantbokser. Gule områder samles inn i 2017, mens grønne områder er samlet inn tidligere. De blå områdene i den røde rammen nordøst for Svalbard viser områder som ikke kan dekkes hvis det bare blir 18 toktdøgn. Endringer i feltinnsamling i 2017 kan medføre endringer av denne planen.

Foreliggende plan er tuftet på de økonomiske forutsetningene gitt i statsbudsjettet for 2018, med endringer fra Innst. 9S og virksomhetenes tildelingsbrev. Bevilgningen for 2018 er beregnet til 107,2 mill. kr. I tillegg overføres det 23 mill. kr fra 2017 til 2018. Disse midlene er disponert i 2018 inkludert overført aktivitet fra 2017.

Følgende feltaktivitet gjennomføres i 2018:

Dybdekartlegging/batymetri - 14.426 km2:

 • Svalbard: Tre grunnområder i Kongsfjorden 15 km2
 • MAREANO øst 632 km2
 • Kvitøyrenna 6.003 km2
 • Sokkel Norskehavet mellom SVO, 4 av 5 bokser 7.776 km2

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking:

 • Alternativ med 18 toktdøgn Svalbard – sokkel og dyp fjord: Kongsfjorden – 1.835 km2, SK01 – SK06 – 4.158 km2) 5.993 km2
 • Alternativ med 33 toktdøgn Svalbard, sokkel og dyp fjord: KF – 1.835 km2, SK01 – SK09 – 6.048 km2, RF – 2.707 km2 10.590 km2
 • Grunne områder, Kongsfjorden 0.020 km2
 • Grunne områder, Rijpfjorden 0.020 km2
 • Reserveområde: Bjørnøya-transektet 4.135 km2

Aktivitetsplan for 2018 er en videreføring av kartleggingen i Barentshavet inkl. de nye norske arealene langs delelinjen mot Russland. Datainnsamling for geologi, biologi og kjemi skjer i Kongsfjorden og Rijpfjorden på Svalbard, samt i 9 bokser langs sokkelkanten

Aktivitetsplanen for 2017 er en oversikt over arbeidsoppgaver i MAREANO i 2017. Det er også inkludert en planskisse for aktiviteter i 2018 og 2019. I figurene nedenfor vises grafiske fremstillinger over områder som skal dybdemåles samt prøvetas med hensyn til geologi, biologi og kjemi på og i havbunnen.


Dybdekartlegging.


Områder for kartlegging av geologi, biologi og kjemi.

Foreliggende plan er tuftet på de økonomiske forutsetningene gitt i statsbudsjettet for 2017. Bevilgningen for 2017 er beregnet til kr. 105 685 millioner. Totalbudsjettet for 2017 er noe høyere da det i tillegg overføres midler fra 2016 til 2017 (se kap. 3 Budsjett for detaljer).

Feltaktivitet og arealer 2017:

Dybdekartlegging - her skal det totalt dekkes 8120 km2:

 • Mareano Øst/Barentshavet øst, 3000km2
 • Svalbard, 4550 km2
 • Transekt Bjørnøya-dyphavet, ca 570 km2

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking – her dekkes totalt 26939 km2

 • Transekt Nordkapp-Sørkapp, 5000 km2
 • Mareano Øst/Barentshavet Øst, 21939 km2

I budsjettet for 2016 var det avsatt 46,6 mill. kr. til kartlegging av dybdeforhold/batymetri inkl. anbudsprosess og opparbeidelse og kontroll av dybdedata m.m. i Barentshavet øst og i områder rundt Svalbard (tabellene 3A, 3B, 3C – overførte midler kommer i tillegg). For geo-, bio-, kjemi er budsjettet som følger (inkludert 7,5 mill. kr som overføres fra 2016 til 2017 pga. avlyst tokt i 2016): Kr 24,0 mill. kr. er avsatt til biologiske og geologiske opparbeidelser, 24,4 mill. til toktvirksomhet. I tillegg er det avsatt 4,0 mill. kr. til marin arealdatabase (www.mareano.no), 4,1 mill. kr. til prosjektledelse samt kr 3,7 mill. kr. til kjemiske opparbeidelser i 2017.

 

Aktivitetsplanen for 2016 (pdf) viser MAREANOs arbeidsoppgaver i 2016 i detalj, samt en planskisse for 2017 og 2018. Planen redegjør for hvilke områder som var planlagt kartlegt i 2016, bakgrunnen for valg av områder, budsjett, samt konkrete målkrav. Områdene som var planlagt prøvetatt og dybdemålt i 2016 er vist i figurene under.


Kartet viser dybdemålinger gjennomført av MAREANO i 2015 og områdene som var planlagt som kartlegt i 2016, samt områder som er skissert som mulige i 2017–2018. Områder som skal dybdemåles i 2016 er markert i gult.


Kartet viser områder for feltinnsamling av geologiske, biologiske og kjemiske prøver/data i Barentshavet 2016–2018. Kartet viser også områder for feltinnsamling som har blitt samlet inn i tidligere år.

Planen var tuftet på de økonomiske forutsetningene gitt i statsbudsjettet for 2016, beregnet til kr. 98,932 millioner. Da planen ble utarbeidet var anslått budsjett for 2016 på kr 95,173 millioner og derfor er dette beløpet brukt i dette dokumentet. Under Stortingets vedtaksbehandling av statsbudsjettet i november 2015, ble MAREANO tilført ekstra midler på kr 3 760 000. Se vedlegg 9 for oppdatert budsjett.

Kr 45,857 mill var avsatt til kartlegging av dybdeforhold/batymetri i Barentshavet øst og i transektet Nordkapp–Sørkapp. Kr 23,0 mill. var avsatt til biologiske og geologiske opparbeidelser, kr 14,5 mill. til toktvirksomhet, kr 5,0 mill. til marin arealdatabase (www.mareano.no) og kr 5,1 mill. til kjemiske opparbeidelser.

Følgende feltaktivitet var planlagt i 2016:

Dybdekartlegging/batymetri: totalt  7.168 km2 fordelt på:

 • Transekt Nordkapp – Sørkapp: 4.328 km2
 • Barentshavet øst: 2.840 km2

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking: totalt  15.250  km2 fordelt på:

 • Transekt Bjørnøyrenna – Kong Karls land: 5.850  km2
 •   Barentshavet øst: 9.400 km2 - dette toktet er flyttet til høsten 2017 p.g.a. toktkansellering.

Aktivitetsplanen for 2015 viser arbeidsoppgavene i 2015 i detalj, den har også en planskisse for arealer som planlegges feltkartlagt i 2016 og 2017. Planen redegjør for hvilke områder som skal feltkartlegges, bakgrunnen for valg av områder, budsjett, samt konkrete målkrav gjennom arbeidsåret 2015. Områdene som skal feltkartlegges er vist i figurene nedenfor.

Dybdemålingene i 2015 ble utføret i Barentshavet øst, i det nye norske området mot sokkelgrensen mot Russland, samt i transekttraséen fra Bjørnøydjupet til Kong Karls land øst for Spitsbergen. I Norskehavet ble det gjennomføres dybdemålinger på Aktivneset og Stadhavet, henholdsvis vest og sør for Mørebanken. Til sammen skal det dybdemåles et areal på 9915 km2.

Geologisk, biologisk og kjemisk datainnsamling ble i Norskehavet utført i eggakanten (EK) nord og sør for Skjoldryggen og langs en smal ”stripe” på toppen av eggakanten ved Storegga Nord. Til sammen ble feltkartlegges et areal på 7130 km2. I tillegg kartlegges 12.000 km2 i Barentshavet, øst mot den nye sokkelgrensen mellom Russland og Norge.

I 2015 fortsetter bearbeidelsene av materiale og data innsamlet i felt i 2012–2014.


Kartene viser dybdemålinger gjennomført av MAREANO i 2014 og områder som skal kartlegges i 2015, og i tillegg områder som er skissert som mulige i 2016–2017. Områder som skal dybdemåles i 2015 er markert i gult.


Kartet viser områder der MAREANO gjennomførte geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking i 2014, og områder som skal undersøkes i 2015. I tillegg viser områder som er skissert som mulige prøvetakingsområder i 2016–2017. Områdene som skal undersøkes i 2015 er markert i gult.

Aktivitetsplanen for 2014 viser MAREANOs arbeidsoppgaver i detalj i 2014, og en planskisse for 2015 og 2016.

Dybdekartleggingen i 2014 vil foregå i to hovedområder: Norskehavet og i det tidligere omstridte området i Barentshavet. Som figuren nedenfor viser vil dybdemålingene i Norskehavet foregå på Haltenbanken, Sklinnabanken, Sklinnadjupet, deler av eggakanten og på Stadhavet. Dybdemålingene gjøres alltid i forkant av den biologiske, geologiske og kjemiske kartleggingen. Dette skyldes at de detaljerte terrengkartene og reflektivitetsdata (backscatter) som fremskaffes ved bruk av multistråle-ekkolodd, danner grunnlaget for å fastsette hvilke steder den videre prøvetakingen skal foregå på.


Oversikt over gjennomført og planlagt dybdekartlegging. 2014-områdene er vist med orange og lyseblått.

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking er vist i figuren nedenfor, samt i kartfigur under aktivitet 2012. Det ble gjennomført tre tokt i 2014: utenfor kysten av Finnmark, i det tidligere omstridte området i Barentshavet og nordøst for Mørebankene (se 2012-kart). Til sammen dekker disse områdene et areal på 16 315 km2. Utenfor Finnmark-kysten foregikk kartleggingen helt inn til grunnlinjen. Tidligere har det vært mest vanlig at MAREANO kartlegger havområdene inn til 4-milsgrensa.


Områder i Barentshavet der det ble gjennomført biologisk, geologisk og kjemisk prøvetaking i 2014 (svarte sirkler).Tidligere prøvetakingspunkter er vist (svarte og røde punkt).

I løpet av 2014 ble prøver som var samlet inn i 2013 og 2012 opparbeidet. På bakgrunn av dette produseres og modelleres det kart som inkluderer bunntyper, terreng, biologi og kjemi. Kartmaterialet er tilgjengelig fra MAREANOs nettsider.

2013

Aktivitetsplanen for 2013 viser MAREANOs arbeidsoppgaver i detalj i 2013, og med noe mindre detaljeringsgrad for 2014 og 2015. Planen redegjør for hvilke områder som ble kartlagt, bakgrunnen for valg av områder, budsjett, samt konkrete målkrav.

På grunn av behovet for resultatleveranser til oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet i september 2013, ble visuell datainnsamling prioritert i 2012. I løpet av 2013 ble videomaterialet gjennomgått og resultatene var klar til levering i september 2013 i forbindelse med prosessen rundt oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet. Manglende fysisk innsamling av bunnfauna og bunnsedimenter for kjemiske analyser i 2012 ble tatt igjen i 2013.

Følgende områder ble kartlagt i 2013 (se kartfigur under aktiviteter i 2012 nedenfor):

 • Iverryggen
 • Sularevet
 • Eggakant Storegga nord
 • Ytre Mørebank
 • Stadhavet (Mørebankene)
 • Kristiansund – Halten
 • Eggakanten (Skjoldryggen)
 • Aktivneset (sør for Mørebankene)
 • Barentshavet, tidligere omstridt område, sørlig del

Bortsett fra det tidlgere omstridte området ligger alle områdene i Norskehavet. Fysisk prøvetaking (ikke video) ble samlet inn over et areal på til sammen 10 025 km2, mens både fysisk prøvetaking og innsamling av videodata ble innsamlet fra et areal på 6 900 km2 i Norskehavet (eggakant Skjoldryggen, Aktivneset) og 12 000 km2 i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

På grunn av gode værforhold under toktene i 2013 ble det i tillegg til ovennevnte planlagte arealer også tatt prøver fra eggakanten i ytre del av Mørebanken, utenfor Vikna i Nordland fylke og utenfor Finnmark-kysten, Sistnevnte områder var planlagt innsamlet i påfølgende år.

Følgende områder ble dybdekartlagt i 2013 i Norskehavet:

 • Gjenstående deler av Eggakant Ytre Mørebank og Ytre Mørebank (409 km2 for 2012 midler)
 • EK Storneset
 • EK Aktivneset (2080 km2 av 2730 km2 dekkes av 2012 midler)
 • Sklinnadjupet transekt
 • Vestfjorden ytre
 • Haltenbanken
 • Sklinnabanken

I tillegg ble gjenstående deler av Eggakant Ytre Mørebank og Ytre Mørebank dybdemålt, til sammen 409 km2 og Eggakant Aktivneset på 2080 km2. Det ble også målt opp 28 544 km2 i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

Totalt ble det tatt fysisk innsamlete data fra 46 stasjoner fordelt med 34 fra Norskehavet og 12 i Barentshavet, mens videodata ble samlet inn fra totalt 142 stasjoner fordelt med 69 i Norskehavet og 73 i Barentshavet. Stasjonstettheten i Norskehavet følger MAREANOs standard med 10 videostasjoner og 2 stasjoner med fysisk innsamlete data per 1000 km2. Kjemidata samles inn med en tetthet på ca. 1 stasjon per 2000 km2. Stasjonstettheten i det tidligere omstridte området i Barentshavet ble redusert med 50 % i forhold til MAREANOs standard pga. antatt geologiske og biologisk homogene forhold i dette området.

2012

Kartleggingen i 2012 ble gjennomført på midtnorsk sokkel i Norskehavet, Nordland VI utenfor Lofoten og i det tidligere omstridte området i Barentshavet. Geologi-, biologi og kjemidata ble samlet inn fra Iverryggen, Sularevet, eggakant Storegga nord, strekningen Kristiansund–Halten, Mørebankene og Nordland VI (se kartfigur nedenfor). Det er foretatt videofilming og fysisk innsamling av data (grabb, bomtrål, slede, multicorer) på 45 stasjoner, mens kun videofilming er utført på 186 stasjoner.

Dybdekartlegging er utført i MAREANO-regi på Iverryggen, Sularevet, Onadjupet, Breisunddjupet, ytre del av Mørebanken (ut mot eggakanten), Skjoldryggen og det tidligere omstridte området i Barentshavet. Dybdedata er for øvrig mottatt fra Forsvarets forskingsinstitutt (FFI), oljeindustrien og Olex AS.

Det er produsert og publisert endelige skyggerelieff-kart for dybdedata innsamlet i 2010, mens foreløpige kart er lagt ut for arealer dybdemålt i 2011 i Nordland VI.

Landskapskart for områdene fra Nordland VI til Finnmark, og Tromsøflaket/Eggakanten er publisert på www.mareano.no. Videre er geologiske havbunnskart (kornstørrelse, dannelse, sedimentmiljø, bunnreflektivitet) for data innsamlet i 2010 og 2011 publisert (Nordland VI, Eggakanten, Troms III og Finnmark). Også resultatene fra kjemiske analyser i overflatesedimenter fra prøver tatt i 2011 er lagt ut på www.mareano.no.

Fysisk innsamlet biologisk materiale innsamlet til og med 2010 er artsidentifisert (Tromsøflaket, Troms II-III, Nordland VII, Nordkapp-transektet, deler av Nordland VI, se kartfigur under "Om MAREANO). Data om artsmangfold fra video-observasjoner er bearbeidet til og med 2011 (deler av Nordland VI, Finnmark). Dominerende dyregrupper for materiale innsamlet ved hjelp av grabb, bomtrål og bunnslede innsamlet til og med 2009 er lagt ut på www.mareano.no. Biotopkart for Nordland VII og Troms II er publisert på www.mareano.no.

 alt
Planlagt innsamlingsareal for dybdedata 2012 i det tidligere omstridte området i Barentshavet er vist i grønt. Pga. tekniske problemer ble det samlet inn ca. 5.800 km2 mindre enn vist i figuren (overføres til 2013). Øvrige arealer viser dybdedata innsamlet i 2011 (mot sør) og planlagt innsamlet i 2013 (nord).

alt

Områder kartlagt i felt i 2012. Dybdemålinger til venstre og geologisk, biologisk og kjemisk datainnsamling til høyre.

2011

I 2011 ble det samlet inn geo-, bio- og kjemi-data utenfor Finnmark og i Nordland VI, og dybdedata fra Nordland VI og i det tidligere omstridte område i Barentshavet. Eksterne dybdedata ble mottatt fra Statoil og Universitetet i Tromsø. Det er produsert og publisert endelige skyggerelieff-kart for dybdedata innsamlet i 2010, mens foreløpige kart er lagt ut for arealer målt i 2011 i Nordland VI.

Landskapskart basert på 2010-data er publisert slik at områdene Nordland VII, Troms II, Eggakanten, Tromsøflaket og store deler av troms II er dekket. Videre er kart for bunnsedimenter og sedimentasjonsmiljø for data innsamlet i 2010 og dels 2011 er publisert (Eggakanten, Troms III og Finnmark). Resultatene fra kjemiske analyser i overflatesedimenter fra prøver tatt i 2010 er lagt ut på www.mareno.no. Data om artsmangfold og registreringer av trålspor fra video er gjort tilgjengelig for data innsamlet i 2010 og 2011. Data om artsmangfold og biomasse fra tradisjonelle redskaper (slede, bomtrål og grabb) er publisert på www.mareano.no for områder innsamlet t.o.m. 2009. Som i tidligere år er bio-data er levert til OSPAR, ICES og EU-prosjektet MESMA, og vi har videreført samarbeid med institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

2010

I 2010 ble det foretatt dybdekartlegging og biologisk-geologisk kartlegging i en nordgående korridor utenfor Nordkapp i Finnmark (”Nordkapp-transektet”), Troms III og deler av Nordland VI. Dermed er kartleggingen på bankene utenfor Troms fullført. Det ble produsert kart over sårbare naturtyper i Eggakanten, Troms III, Troms II og Nordland VII. Resultater fra analyser av bunnsedimenter (tungmetaller, hydrokarboner) i områder som ble kartlagt i 2009 ble lagt ut på mareano.no. Videre ble geologiske havbunnskart og foreløpige natursystemkart basert på 2009-innsamlingene lagt ut sammen med landskapskart fra Tromsøflaket, Troms II, Eggakanten og Nordland VII (data innsamlet 2005-2009).

I tillegg til rapporteringer til Faglig forum i forbindelse med revisjonsarbeidet tilknyttet Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, ble MAREANO-boka lagt frem under MAREANOs brukerkonferanse i juni. Også en rekke resultatkart ble produsert og lagt ut på nettsidene.

2009

I 2009 ble dybdekartlegging innen de prioriterte områdene Eggakanten og Troms III fullført. Også feltkartleggingen for biologi, geologi og forurensning innen de prioriterte områdene Troms II, Nordland VII og Eggakanten ble fullført. Følgende kart ble lagt ut på www.mareano.no:

 • Geologi for Tromsøflaket, Troms II, og Nordland VII og Eggakanten.
 • Naturtypeanalyse på natursystemnivå for østlige deler av Tromsøflaket.
 • Skyggerelieffkart for alle områder som var dybdekartlagt, og kart over miljøgifter for prøvene innsamlet i 2006-2008.

Resultater ble rapportert til Overvåkningsgruppen/Faglig Forum for Forvaltningsplanen.

2008 - 2005

I 2008 ble dybdekartlegging med multistråle-ekkolodd og kartlegging av bunnforhold og fauna videreført i Troms II og Nordland VII. Det ble produsert naturtypekart for Tromsøflaket, og nye data ble gjort tilgjengelig på WMS-format (bl.a. kart for utbredelse av korallrev, biomasse, forurensning, biologisk mangfold og dominerende fauna/naturtyper). Resultater ble rapportert til Overvåkningsgruppen/Faglig Forum for Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

I 2007 ble dybdekartlegging og kartlegging av bunnforhold og fauna gjennomført på Tromsøflaket, Troms II og Nordland VII i henhold til gjeldende prioriteringer.

2006 var det første året MAREANO var fullt operativt. Kartleggingsarbeidene ble da gjennomført på Tromsøflaket.

2005 startet MARENAO opp med dybdekartlegging av 984 km2 på Tromsøflaket.

Kartleggingsområde

Følgende arealer er kartlagt ved multistråle-ekkolodd og biologiske og geologiske datainnsamlinger:

Dybdekartlegging:

Totalt dybdekartlagt i MAREANO-regi, alle år: ca. 131 000 km2.

 • 2013: 26 805 km2 kartlagt i MAREANO-regi, hvorav 7 008 km2 i Norskehavet og 19 797 km2 i det tidligere omstridte området i Barentshavet. I tillegg er det innhentet dybdedata fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i Vestfjorden.
 • 2012: 16 600 km2 kartlagt i MAREANO-regi på Iverryggen, Sularevet, Skjoldryggen og Mørebankene, samt 18 168 km2 i det tidligere omstridte området i Barentshavet. I tillegg er det innhentet dybdedata fra Statoil (eggakant Storegga nord), Olex AS (enkeltstråledata; deler av Mørebankene) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI; Kristiansund – Halten).
 • 2011: 23 641 km2 i Nordland VI (15 590 km2) og det tidligere omstridte området i Barentshavet (8 051 km2).
 • 2010: 7 069 km2 i Troms III, Nordkapptransektet og Nordland VI
 • 2009: 13 737 km2 levert fra områdene Eggakanten og Troms III (dette inkluderer 4900 km2 som ble startet opp og delvis kostnadsført i 2008).
 • 2008: 24 316 km2 levert, dette inkluderer 10 690 km2 som ble planlagt og finansiert i 2007.
 • 2007: 13 000 km2 ble kontraktfestet og 5 000 km2 levert. Resten av området ble overført til 2008 pga. mye dårlig vær i høstmånedene.
 • 2006: 4600 km2
 • 2005: 984 km2

Biologisk og geologisk kartlegging, samt forurensingsprøvetaking:

Totalt kartlagt, alle år: 157 585 km2.

 • 2014: Det er planlagt kartlagt 21 305 km2 i Norskehavet (6 030 km2), utenfor kysten av Finnmark (9 275 km2) og Barentshavet (6 000 km2).
 • 2013: 28 925 km2 ble kartlagt. Av dette ble det i Norskehavet kartlagt 10 025 km2 uten videostasjoner (jf. 2012) og 6 900 km2 inklusiv videostasjoner, mens 12 000 km2 ble kartlagt i Barentshavet (tidligere omstridt område).
 • 2012: 21 055 km2 kartlagt totalt, hvorav 3 600 km2 på Nordland VI (se også 2010 og 2011) og 17 455 km2 video-kartlagt i Norskehavet, midtnorsk sokkel (Iverryggen, Sularevet, eggakant Storegga nord, Kristiansund – Halten og Mørebankene). Av dette arealet er 7500 km2 kartlagt også ved fysisk prøvetaking (grabb, bomtrål, bunnslede, multicorer). Resterende areal for fysisk prøvetaking, 9 955 km2, samles inn i 2013.
 • 2011: 22 400 km2 ble kartlagt på henholdsvis Nordland VI (19 400 km2) og utenfor kysten av Finnmark (3 000 km2).
 • 2010: 16 000 km2 ble kartlagt fordelt på 6 000 km2 på Nordland VI, 10 500 km2 på Troms III inkl. Lopphavet, og 2 000 km2 i Nordkapp-transektet utenfor Finnmark.
 • 2009: Totalt 16 000 km2 i Troms II, Nordland VII og på Eggakanten. Dette er 80 % av de planlagte 20 000 km2. Totalt gikk 11 av 43 døgn tapt grunnet dårlig vær og tekniske problemer. Store utfordringer var knyttet til kartlegging på store dyp.
 • 2008: Totalt 18 000km2 ble kartlagt fordelt med 16 000km2 i Troms II og Nordland VII og 2 000 km2 innenfor kystlinjen.
 • 2007: Totalt 14 000 km2 fordelt med 4 000 km2 på Tromsøflaket og 2000 km2 i Troms II (+ 1000 km2 i Lyngenfjorden pga. dårlig vær) på våren. 7 000 km2 ble kartlagt i Troms II og Nordland VII under høsttoktet.
 • 2006: Totalt 3 200 km2 fordelt med 2100 km2 på Tromsøflaket + 1100 km2 i Lopphavet (pga. dårlig vær).